Laboratoriýany bir nokat bilen üpjün etmegi maksat ediniň
dünýädäki ähli müşderiler üçin çözgüt.

 • olabo hakda
 • olabo hakda

OLABO

OLABO, professional laboratoriýa üpjünçisi 2012-nji ýylda esaslandyryldy.Dünýädäki ähli müşderiler üçin lukmançylyk enjamlaryny bir gezeklik çözgüt bilen üpjün etmegi maksat ediniň.Müşderiniň dürli zerurlyklary üçin laboratoriýa enjamlarynyň giň topary bar.Laboratoriýa enjamlary, arassalaýyş we dezinfeksiýa enjamlary, laboratoriýa howpsuzlygyny goramak önümi, sowuk zynjyr önümi, lukmançylyk enjamlary, umumy seljeriş enjamlary we käbir gözleg enjamlary.

habarlarmaglumat

 • OLABO dünýäniň dürli künjeklerinden distribýutorlary we agentleri gözleýär!

  12-2021-nji oktýabr

  OLABO, 2012-nji ýylda enjamlary öndürýän hünärmen laboratoriýasy.Dünýädäki ähli müşderiler üçin laboratoriýa enjamlaryny bir gezeklik çözgüt bilen üpjün etmegi maksat ediniň.Indi önümlerimiz bütin dünýäde satyldy.Dünýädäki müşderilerimize has gowy hyzmat etmek üçin, iň esasysy bolsa ...

 • Lukmançylyk hassahanasynyň düşeklerini ulanmagyň artykmaçlyklary

  14-2022-nji sentýabr

  Keselhana düşekleri ýatýan hassalar üçin zerurdyr, sebäbi adaty düşeklerden has köp artykmaçlygy üpjün edýär.Näsagyň rahatlygyny ýokarlandyrýarlar, ulanmagyň wagtyny uzaldýarlar we özleşdirilip bilinýän aýratynlyklary, düşegiň belli böleklerini sazlamagy aňsatlaşdyrýar.Medisinanyň bäş esasy artykmaçlygy ...

 • Çaga inkubatory barada näme bilýärsiňiz?

  Sentýabr-08-2022

  Çagaňyz Neonatal içerki ideg bölümine (NICU) gitmeli bolsa, köp tehnologiýaly enjamlary görersiňiz.Käbirleri gorkuzýan we gorkunç bolup görünýär.Şeýle-de bolsa, bularyň hemmesi saglygy goraýyş işgärlerine çagaňyza ideg etmek we durmuşda iň gowy başlangyç bermek üçin kömek edýär.Iň möhüm p ...

Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşyň ýa-da duşuşygy belläň
Köpräk oka