Biz hakda

OLABO, 2012-nji ýylda enjamlary öndürýän hünärmen laboratoriýasy

Dünýädäki ähli müşderiler üçin laboratoriýa enjamlaryny bir gezeklik çözgüt bilen üpjün etmegi maksat ediniň.

Laboratoriýa enjamlary

Müşderiniň dürli zerurlyklary üçin laboratoriýa enjamlarynyň giň topary bar.Şol sandabarlaghana enjamlary, arassalamak we dezinfeksiýa enjamlary,laboratoriýa howpsuzlygyny goramak önümi, sowuk zynjyr önümi, lukmançylyk enjamlary, umumyseljeriş enjamlarywe käbirleripudak gözleg enjamlary.

Dünýäniň dürli künjeklerinden gelen soňky gözleg netijelerini giňden siňdiriň, görnükli içerki we daşary ýurt kompaniýalaryndan sähelçe öwreniň, garaşsyzlyk esasynda açyk we hyzmatdaşlykda öňdebaryjy esasy tehnologiýa ulgamlaryny ösdüriň we ajaýyp önümlerimiz bilen dünýäde duruň.

OLABO-nyň maksady, saglyk pudagynda müşderileriň arzuwyny amala aşyrmak.Üznüksiz gowulaşmak we erjellik bilen bir gün dünýä derejesindäki lider bolarys."Birinji derejeli hilli önümleri döretmek we ýüz ýyllyk marka atlaryny döretmek" maksadyna eýerip, OLABO doly hil synag we gözegçilik ulgamyny döretdi.Zawodymyz geçdiISO13485, SO9001, CEwe beýleki şahadatnamalar, Indi laboratoriýa enjamlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Aziýa, Afrika, guşak we ýol we beýleki ýurtlara satyldy.

OLABO "Müşderiniň isleginden başlaň, müşderiniň isleginden soňlaň" hyzmat düşünjesini öňe sürýär.

OLABO önümiň hiline we doly hyzmatyna çalyşýar.Ajaýyp gözleg topary, güýçli hil gözegçilik topary, hünärmen satuw topary we satuwdan soňky hyzmat topary bilen.Kompaniýanyň 2000 işgäri bar.Häzirki wagtda 22 seminar bar.umumy meýdany 932,900 m2.Gözleg önümçiliginde we lukmançylyk önümlerinde giňden toplanan tejribe, ýokary hilli önümleriň hemmetaraplaýyn we bäsdeşlik görnüşini hödürlemek üçin olabo gazandy. Biz islendik üçünji tarap zawodynyň barlagyny goldap bileris.
2021-nji ýyl agyr COVID-19 epidemiýasy ýylydyr.OLABO-nyň jemgyýetçilik jogapkärçiligi duýgusy bize mümkinçilik berýärPCR barlaghana önümleriDeňiz we gury ýer bilen dünýä boýunça daşalmaly. PCR barlaghanasy üçin bir bitewi çözgüt hödürleýäris construction Gurluşyk taslamamyz PCR ykjam gaçybatalga laboratoriýasy Hytaýyň dürli welaýatlarynda we şäherlerinde guruldy.Ulag amatly. Jinan oaoqiang howa menziline gaty ýakyn.Kompaniýa baryp görmäge hoş geldiňiz.

Olabo kynçylyklar akymyna garşy batyrgaý gözleg we peýdalanmagy dowam etdirer we ähli müşderiler üçin has agyr we ýagty geljegi gurmaga ynamly bolar.