Howany goramak önümleri

 • OLABO öndürijisi laboratoriýa üçin fume-kapot (W) çykardy

  OLABO öndürijisi laboratoriýa üçin fume-kapot (W) çykardy

  Howa şertleri ussahanasynda we arassa ussahanada täze tehniki gural.Elektron, himiýa, mehanizm, lukmançylyk, uniwersitet we laboratoriýada giňden ulanylýar.Tüsse kapoty potensial töwekgelçilik ýa-da näbelli ýokaşan faktorlar, ýangyjy, partlaýjy üýtgäp durmak we neşe serişdeleri synagynda ulanylyp bilner.Operatory we nusgalary gorap biler.

 • Mini PCR iş stansiýasy

  Mini PCR iş stansiýasy

  Mini PCR iş stansiýasy gyzzyrma hassahanalarynda we hassahanalaryň gyssagly klinikasynda çalt nuklein kislotasyny ýüze çykarmak üçin howpsuz we daşky gurşawy goraýan enjamdyr.Enjam üç ugra bölünýär, ýagny reagent taýýarlyk meýdançasy, nusga taýýarlyk meýdançasy we güýçlendirme derňew meýdançasy.

 • -Eke adamlyk lukmançylyk arassa skameýkasy Laminar akym kabineti

  -Eke adamlyk lukmançylyk arassa skameýkasy Laminar akym kabineti

  Iki görnüş bar:

  - Iş meýdanyndaky oňyn basyş diňe nusgany goraýar.

  - Iş meýdanyndaky ýerli basyş operatory we daşky gurşawy goraýar.

 • OLABO Aerosol Adsorber howa arassalaýjy, hassahana üçin HEPA bilen

  OLABO Aerosol Adsorber howa arassalaýjy, hassahana üçin HEPA bilen

  Howa arassalaýjy arassalaýyş enjamy bolup, hassahanada, kiçi klinikada, laboratoriýada, ofisde, mejlisler otagynda we jaýda we ş.m. ulanylýar, howadaky tozan, mikrob we wirusy süzmek arkaly ömrüňizi we saglygyňyzy gorap biler.

 • HEPA süzgüji we UV çyrasy bilen OLABO Dik Laminar akym kabineti

  HEPA süzgüji we UV çyrasy bilen OLABO Dik Laminar akym kabineti

  Laminar akym kabinetiniň nusgasy gorag diňe Laminar akym şkafy, süzgüç ulgamynyň üsti bilen howany alyp, laminar ýa-da bir ugurly howa akymynda tükeniksiz bölejiksiz iş gurşawyny döredýän iş oturgyjy ýa-da şuňa meňzeş berkitme.

 • CE kepillendirilen PCR kabineti PCR iş stansiýasy

  CE kepillendirilen PCR kabineti PCR iş stansiýasy

  PCR iş şkafy, ýerli gurşawy ýokary arassaçylyk bilen döredip bilýän dik howa akymy görnüşli enjamdyr.

 • OLABO gutusy

  OLABO gutusy

  Pass Box arassa otagyň kömekçi enjamydyr.Esasan arassa otag bilen arassa ýeriň arasynda, arassa ýer bilen arassa däl ýeriň arasynda ownuk zatlary geçirmek üçin ulanylýar, arassa otagyň açylýan ýerleriniň sanyny azaltmak we arassalara hapalanmagy azaltmak üçin ulanylýar. otag.pes derejä çenli azaldyldy.Geçiriş penjiresi poslamaýan polatdan ýasalan, tekiz we arassa.Jübüt gapylar biri-biri bilen biri-birine bagly bolup, biri-biri bilen hapalanmagyň öňüni almak üçin elektron we mehaniki gulplama enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

 • Bölünýän stend (nusga almak ýa-da agram salmak)

  Bölünýän stend (nusga almak ýa-da agram salmak)

  Bölünýän stend, derman, mikrobiologiki gözlegler we ylmy synaglar ýaly ýerlere bagyşlanan ýerli arassalaýyş enjamydyr.Iş ýerinde negatiw basyş döredýän dik, bir taraplaýyn howa akymyny üpjün edýär, arassa howanyň bir bölegi iş meýdanynda aýlanýar, bir bölegi kesişmezligiň öňüni almak we işde ýokary arassalygy üpjün etmek üçin ýakyn ýere akdyrylýar. meýdany.

 • II synp A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  II synp A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  Biologiki howpsuzlyk kabineti, esasanam operatoryň bize lukmançylyk we saglyk, dermanhana, lukmançylyk gözlegleri ýaly gorag çäresini kabul etmeli pursatynda mikrobiologiýa, biomedikal, DNK rekombinant, haýwan synaglary we biologiki önümleri gözlemek üçin zerur enjamlardyr.

 • OLABO I synp biologiki howpsuzlyk kabineti

  OLABO I synp biologiki howpsuzlyk kabineti

  I synp biologiki howpsuzlyk kabineti aerozolyň hapalanmagy bilen ýetirilen zyýany ýeterlik derejede gorap biler we işgärleri we daşky gurşawy netijeli gorap biler.Operatorlary gorap bilýän we çykýan howa daşky gurşawy gorap bilýän HEPA süzgüçinden geçip bilýän I synp biologiki howpsuzlyk kabinetiniň öňündäki penjiredäki otrisatel basyşly howa girelgesidir.I synp biologiki howpsuzlyk kabineti ýönekeý we göçme gurluşy bilen islendik ýere ýerleşdirilip bilner.

 • OLABO laboratoriýa mebel synpy II Biosfera kabineti OEM

  OLABO laboratoriýa mebel synpy II Biosfera kabineti OEM

  Üç gorag: operator, nusga we daşky gurşaw.

  Howa akymy ulgamy: 70% howa aýlanyşygy, 30% howa çykaryjy

  A2 Ministrler kabineti, üýtgäp durýan ýa-da zäherli himiki maddalar we radionuklid ýok mahaly mikrobiologiki gözlegler bilen işlemek üçin amatlydyr.

 • II synp B2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  II synp B2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  BSC mikrobiologiýa, biomedikal ylym, genetiki rekombinasiýa, haýwan synaglary we biologiki önümleriň barlaghanalarynda zerur enjamlaryň bir görnüşidir.Esasanam saglygy goraýyş, derman seljermesi we biomedikal gözlegler ýaly operatorlar üçin gorag çäreleri zerur bolan ýagdaýynda möhüm rol oýnaýar.Bu enjam bakteriýa medeniýeti wagtynda mikrobsyz we tozansyz iş gurşawyny üpjün edýär.

 • Laboratoriýa hassahanasy üçin OLABO patologiýa iş stansiýasy

  Laboratoriýa hassahanasy üçin OLABO patologiýa iş stansiýasy

  Patologiki nusga alma skameýkasy hassahananyň patologiýa bölüminde, patologiýa barlaghanasynda we ş.m. giňden ulanylýar. Möhüm howa çalşygy ulgamy operatory nusga alma wagtynda formalin öndürýän zyýanly gazdan goraýar.Yssy we sowuk suw ulgamy, dürli howa şertlerinde işe uýgunlaşyp bilýär.

 • 11231BBC86-Pro II A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  11231BBC86-Pro II A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  Biologiki howpsuzlyk kabineti, goragyň üç tarapyny üpjün edip biljek laboratoriýadaky esasy howpsuzlyk gorag enjamydyr: adam bedeni, daşky gurşaw we nusgalar. Bu önüm 11231BBC86 täze nesli

   

 • OLABO öndüriji süýtsiz fume-kapot (C)

  OLABO öndüriji süýtsiz fume-kapot (C)

  Himiýa barlaghanalarynda synag wagtynda köp ys, çyglylyk we poslaýjy maddalar dörediler.Ulanyjylaryň howpsuzlygyny goramak we barlaghanalarda hapalaýjy maddalaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tüsse kapotlary ulanylýar.

123Indiki>>> Sahypa 1/3