Kliniki we seljeriş guraly

 • Floresan mukdar kesgitleýiş ulgamy LEIA-X4

  Floresan mukdar kesgitleýiş ulgamy LEIA-X4

  Giriş

  Real wagt PCR nuklein kislotasynyň nyşanlaryny duýgur, anyk kesgitlemek we kesgitlemek üçin ulanylýar.Güýçli analiz dizaýn algoritmlerini, optimallaşdyrylan qPCR regentini, içerki maglumatlary derňew programma üpjünçiligini we baý we dürli programmalar toplumynda qPCR-iň güýjüni ulanmaga kömek etmek üçin çeýe gurallary taýýarladyk.QPCR esasly gözlegleriňiz üçin ygtybarly çözgütlerimizi öwreniň.

  Arza

  Fectokanç kesel gözlegleri, Iýmit patogenini anyklamak, Suwda ýüze çykýan patogenleri anyklamak, Derman analitikasy, Kök öýjük gözlegleri, Farmakogenomika gözlegleri, Onkologiýa we genetiki keseller, Ösümlik ylymlary we oba hojalygynyň biotehnologiýasy üçin giňden ulanylyp bilner.

   

 • OLABO barlaghanasy Gorizontal / Dik elektroforez elektrik üpjünçiligi

  OLABO barlaghanasy Gorizontal / Dik elektroforez elektrik üpjünçiligi

  BG-Power300 keseligine nuklein kislotasynyň elektroforezi we kiçi dik elektroforez ulgamlary üçin güýç berip biler.Elektroforez hemişelik naprýa .eniýe, tok ýa-da güýç bilen işledilip bilner.
  BG-verMINI mini dik elektroforez ulgamy, BG kiçi seriýaly gorizontal elektroforez ulgamy, BG-verBLOT mini dik geçiriji tank we beýleki kompaniýanyň degişli elektroforez ulgamy üçin zerur güýji üpjün edip biler.

 • OLABO Hytaý dokma nagyş merkezi we sowadyjy plastinka

  OLABO Hytaý dokma nagyş merkezi we sowadyjy plastinka

  Parafin ornaşdyryjy maşyn, gistologiki diagnoz ýa-da dilimlenenden soň gözleg üçin suwsuzlanandan we mum çümdürilenden soň adam bedeniniň ýa-da haýwanlaryň we ösümlik nusgalarynyň dokumasynyň mum böleklerini öz içine alýan enjamlaryň bir görnüşidir.Lukmançylyk kollejleri, hassahananyň patologiýa bölümi, lukmançylyk gözleg edaralary, haýwan we ösümlik gözleg bölümleri we iýmit synag bölümleri üçin amatly.

 • Bir gezek ulanylýan wirus nusgasy turba toplumy

  Bir gezek ulanylýan wirus nusgasy turba toplumy

  Häzirki epidemiýa ýagdaýynda wirus nusgalaryny ýygnamak wirus tapmagyň möhüm bölegidir.Bir gezek ulanylýan wirus nusgasy turbasy adam bedeniniň aýry-aýry ýerlerinden wirus nusgalaryny ýygnap, daşap, hereketsizleşdirip we saklap biler. (ABŞ-da ýok)

   

 • Nuklein kislotasyny çykarmak toplumy

  Nuklein kislotasyny çykarmak toplumy

  Üýtgeşik aýralyk täsiri bolan magnit monjuklar we bufer ulgamy ýokary arassa wirusly DNK / RNK nusgalardan çalt, ýokary duýgur we täsirli çykarmak üçin ulanylyp bilner.Çykarylan we arassalanan nuklein kislotasy iýmit siňdirişiň çäklendirilmegi, ters transkripsiýa, PCR, RT-PCR, Southernblot we ş.m. ýaly dürli umumy akym synaglarynda ulanylyp bilner. Programma görnüşi: wirus DNK ýa-da RNK-ny plazmadan, serumdan, peşewden çalt çykarmak, aşgazanlar, öýjük medeniýeti suwuklygy, adatdan daşary we öýjüksiz beden suwuklygy.

 • OLABO awtomatiki ýadro kislotasyny çykarmak ulgamy

  OLABO awtomatiki ýadro kislotasyny çykarmak ulgamy

  BK-AutoHS96 Awtomatiki ýadro kislotasyny çykarmak ulgamy, awtomatiki nusga goşmak, nuklein kislotasyny çykarmak we PCR ulgam konfigurasiýasy bilen doly awtomatiki ýokary geçiş enjamydyr.Magnit monjuk çykarmak reagentleri bilen, awtomatiki nuklein kislotasyny çykarmak we dürli görnüşli 1-96 kliniki nusgalary arassalamak üçin amatlydyr.Çeýe awtomatiki suwuk işleýiş funksiýasy, talaplara laýyklykda nusga ýüklemek we reagent paýlanyşyny takyk tamamlap biler.Adamlaşdyrylan programma üpjünçiligi dizaýny, ýönekeý iş, el bilen ädim ýok, iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

 • OLABO PCR termiki tigir

  OLABO PCR termiki tigir

  Malylylyk tigirçisi polimeraza zynjyryň reaksiýasy bilen nuklein kislotasynyň güýçlendirilmegini amala aşyrýan guraldyr.Esasan lukmançylyk edaralarynda, talaplara laýyk gelýän kliniki gen güýçlendiriji synag laboratoriýalarynda, ylmy gözleg institutlarynda, uniwersitetlerde we ş.m. ulanylýar.

 • OLABO PCR laboratoriýasy Awto VTM gaplaýjy nurbat maşyny

  OLABO PCR laboratoriýasy Awto VTM gaplaýjy nurbat maşyny

  Laboratoriýa bölümleri kliniki bölümler gyssagly kömek bölümleri
  gyzzyrma bölümleri başlangyç saglyk edaralary üçünji tarap lukmançylyk synag barlaghanalary kesellere gözegçilik merkezleri, synag stansiýalary we ş.m.

 • Awtomatik nuklein kislotasyny çykarmak ulgamy BNP96

  Awtomatik nuklein kislotasyny çykarmak ulgamy BNP96

  BNP96System ýokary geçişli nuklein kislotasyny arassalamak üçin optimallaşdyryldy - bir sagadyň içinde çykarylan 96 nusga.Öň doldurylan reagent toplumlarynyň, köp sanly nusga görnüşleri üçin öňünden ýüklenen protokollaryň we paluba gözegçiliginiň kömegi bilen minimal gurnama talap edilip, BNP96 ulgamy öndürijiligi ýokarlandyrýar we ýalňyşlyklary ep-esli azaldar.

 • Olabo awtomatiki himiluminesensiýa immunoassaý ulgamy

  Olabo awtomatiki himiluminesensiýa immunoassaý ulgamy

  Himiluminesensiýa immunoassaý ulgamy, magnit bölejikleri antikor göteriji hökmünde ulanýan, suwuk faza reaksiýa ulgamynda deň paýlanyp bilinýän, has çalt reaksiýa tizligi we has ýokary netijeliligi bilen magnit bölejikleri bölmek tehnologiýasyny ulanýar.Enzimatik himiluminesensiýa usulyny ulanyp, ýagtylyk signaly has durnuklydyr.Has ýokary duýgurlyk we has çalt ýagtylyk bilen ferment substratlarynyň täze nesli.

  Halkara markalary bilen deňeşdirilende, himiluminesensiýa immunoassaý reagentleri gowy yzygiderlilige eýe, tötänlik derejesi 95% -den gowrak, ýüze çykaryş takyklygy CV <2% -e ýetip biler.

 • BK-PR48 awtomatlaşdyrylan nusga işleýiş ulgamy

  BK-PR48 awtomatlaşdyrylan nusga işleýiş ulgamy

  BK-PR48 Awtomatlaşdyrylan nusga gaýtadan işlemek ulgamy garaşsyz HEPA süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr we BK-PR48 awtomatlaşdyrylan nusga gaýtadan işlemek ulgamy biologiki howpsuzlyk kabineti bilen ulanylyp bilner.Gapagy açmak / ýapmak, paýlamak, proteinase K / içerki gözegçilik goşmaçasyny tamamlap biler, bir wagtyň özünde 48 nusgany geçirmek üçin bary-ýogy 16 minut gerek, bu laboratoriýalara uly göwrümli nuklein kislotasyny kesgitlemek mümkinçiliklerini çalt ösdürmäge kömek edýär.

 • OLABO BK-HS96 awtomatiki ýadro kislotasyny çykarmak ulgamy

  OLABO BK-HS96 awtomatiki ýadro kislotasyny çykarmak ulgamy

  BK-HS96 ýokary geçirijilikli, ýokary duýgurlyk awtomatiki usulda çykarylýan nuklein kislotasyny arassalaýjy enjamdyr, nuklein kislotasyny çykarmak gurallary, süzgüçli enjam we howpsuzlyk derwezesi bilen enjamlaşdyrylan nuklein kislotasynyň nusgasyny çykarmagy awtomatiki usulda tamamlamak üçin ulanylýar. dizaýn, haç infeksiýasynyň öňüni alyp biler we nuklein kislotasynyň çykarylyşynyň hilini üpjün edip biler., nuklein kislotasynyň hilini kepillendirip biler.

 • OLABO nuklein kislotasyny çykarmak ulgamy / DNK RNA BK-HS32

  OLABO nuklein kislotasyny çykarmak ulgamy / DNK RNA BK-HS32

  BK-HS32 ýokary geçirijilikli, ýokary duýgurlyk awtomatiki usulda çykarylýan nuklein kislotasyny arassalaýjy enjam, nuklein kislotasyny çykarmak üçin gabat gelýän nuklein kislotasy, çeýe, durnukly netije, arzan bahaly, netijeli süzgüç enjamy we howpsuzlyk derwezesi bilen enjamlaşdyrylan awtomatiki nuklein kislotasyny çykarmak enjamlary ulanylýar. dizaýn, haç infeksiýasynyň öňüni alyp biler we nuklein kislotasynyň çykarylyşynyň hilini üpjün edip biler., nuklein kislotasynyň hilini kepillendirip biler.

 • Lukmançylyk enjamlary Göçme Elisa Mikroplat okyjy

  Lukmançylyk enjamlary Göçme Elisa Mikroplat okyjy

  Parametr ölçeg kanaly Dik 8 kanaly optiki ýol Tolkun uzynlygy diapazony 400 ~ 800 nm Filtr standarty 405, 450, 492, 630nm standart süzgüçler, beýleki tolkun uzynlyklary hökmanydyr.Süzgüç diski 10 süzgüçiň ýüklenmegini goldaýar.Okamak aralygy 0.000 ~ 4.000 Abs Çyzykly diapazon 0.000 ~ 3.000 Abs siňdirişiň gaýtalanmagy CV≤1.0% Durnuklylyk ≤ ± 0.003Abs siňdirişiň takyklygy Siňdiriş bahasy [0.0 ~ 1.0] bolanda, ýalňyşlyk ≤ ± 0.02Abs [1.0 ~ 2.0] ...
 • Laboratoriýa üçin OLABO lukmançylyk Elisa mikroplat ýuwujy

  Laboratoriýa üçin OLABO lukmançylyk Elisa mikroplat ýuwujy

  Mikroplat ýuwujy, mikroplaty arassalamak üçin ýörite ulanylýan lukmançylyk enjamy we adatça mikroplat okyjy bilen bilelikde ulanylýar.Esasan ELISA plastinkasy ýüze çykarylandan soň käbir galyndylary arassalamak üçin ulanylýar we şeýlelik bilen indiki ýüze çykaryş prosesinde galyndylar sebäpli ýüze çykan ýalňyşlygy azaldýar.Keselhanalarda, gan stansiýalarynda, sanitariýa we epidemiýanyň öňüni alyş stansiýalarynda, reagent zawodlarynda we gözleg laboratoriýalarynda ferment belgili plitalary arassalamakda giňden ulanyldy.

12Indiki>>> Sahypa 1/2