Koronawirusy anyklaýyş önümleri

 • SARS-CoV-2 Antigen synag toplumy (Kolloid altyn)

  SARS-CoV-2 Antigen synag toplumy (Kolloid altyn)

  Antigeniň çalt tapylmagy, täze koronawirus nukleokapsid belogyna mahsus antikorlaryň bir nusgada patogenleri gönüden-göni ýüze çykarmakda ulanylmagyny aňladýar, netijede patogeniň ýokaşandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin çalt subutnama hökmünde ulanylyp bilner (15min) , Täze koronawirusy kesgitlemek usulynyň amatly işlemegi.Ulanylýan ssenariýler: Gowşak nuklein kislotasyny kesgitlemek mümkinçilikleri, ýüze çykarmak mümkinçilikleri we gyssagly netijeleriň zerur ýerleri.Europeewropada, Amerikada, Aziýada, Afrikada we beýleki sebitlerde giňden ulanyldy we nuklein kislotasyny barlamak COVID-19 epidemiýasynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek üçin möhüm kesgitleýiş usulyna öwrüldi.

 • OLABO nuklein kislotasyny çykarmak ulgamy / DNK RNA BK-HS32

  OLABO nuklein kislotasyny çykarmak ulgamy / DNK RNA BK-HS32

  BK-HS32 ýokary geçirijilikli, ýokary duýgurlyk awtomatiki usulda çykarylýan nuklein kislotasyny arassalaýjy enjam, nuklein kislotasyny çykarmak üçin gabat gelýän nuklein kislotasy, çeýe, durnukly netije, arzan bahaly, netijeli süzgüç enjamy we howpsuzlyk derwezesi bilen enjamlaşdyrylan awtomatiki nuklein kislotasyny çykarmak enjamlary ulanylýar. dizaýn, haç infeksiýasynyň öňüni alyp biler we nuklein kislotasynyň çykarylyşynyň hilini üpjün edip biler., nuklein kislotasynyň hilini kepillendirip biler.

 • N BP P seriýasy Nuklein kislotasy ekstraktory

  N BP P seriýasy Nuklein kislotasy ekstraktory

  Nuklein kislotasyny çykaryjy, nuklein kislotalary çykarmak üçin ähliumumy magnit monjuk usulyny ulanýan we awtomatlaşdyrylan prosesi bolan ýokary tehnologiýaly önümdir.
  Highokary takyklygyň, çalt çykarmagyň tizliginiň, durnukly netijeleriň we aňsat işlemegiň artykmaçlyklary bar.96örite 96 guýy çuň guýy plastinkasyny ulanyp, bir wagtyň özünde 1-32 nusga işledilip bilner.
  Magnit monjuklary nuklein kislotasy bilen üýtgetmek üçin tejribe kabinasynyň magnit çybygynyň üstündäki magnit çybygyny ulanyň
  Reagent guýusynda, suwuklygy we magnit monjuklary birmeňzeş garyşdyrmak üçin suwuklygy gaýtalap we çalt garyşdyrmak üçin magnit çybygyň daşky gatlagyna örtülen ýeňli ýeň ulanylýar.Öýjük lizisinden, nuklein kislotasynyň adsorbsiýasyndan, ýuwulmagyndan we arassalanmagyndan soň, ýokary arassa nuklein kislotasy ahyrsoňy alynýar.