COVID-19 sanjym jaýy

Sanjym programmasynyň çözgüdini ulanyp, her ykjam laboratoriýada ýeterlik üpjünçilik we sarp ediş serişdeleri bartagtany täzeden açmazdan ozal 1 aýlap işlemek.Her ykjam laboratoriýada 1 lukman, 3 hasaba alnan şepagat uýasy we 9 adam işleýärlukmançylyk işgärleri.Her bir laboratoriýa günde 833 sanjym we aýda 25 000 çenli sanjym edip biler, günde 10 sagada çenli işleýär

Amal (Laboratoriýa üçin lukmançylyk işgärleri)

*OLABO sanjymyň howpsuz we ýerlikli iberilmegi we dolandyrylmagy üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alýar..Oküçünji tarap şertnamalary düzýär we yza süýşürmek töwekgelçiligi ýok.Iň ýokary enjamlar bilen birlikde harby derejeli enjamlary ulanýarysonlarça ýyllyk iş tejribesinden alnan hünär derejesi.
*sanjym programmasynyň çözgüdi ýokary hünärli we enjamlaşdyrylan lukmançylyk işgärlerinden peýdalanýar we ygtybarly we ygtybarly alynmagy, daşalmagy üpjün edýär,COVID-19 ýa-da sanjymlaryň öňüni alyp boljak islendik kesel üçin sanjymlary eltmek we saklamak.
*Bu 12 metrlik kondisioner, sowadyjy, doňduryjy, yşyklandyryş, stol, PPE we işlemek üçin ähli amatlyklary bolan moduldyrüstünlikli we arassa lukmançylyk barlaghanasy.Her bir laboratoriýa arassa suw, hammam, hajathana bilen doly işleýär we tok bilen birikdirilip bilnerÇeşme, generatorda işlediň ýa-da gün bilen tordan doly işlediň.
* Bu giňişleýin IT toruny öz içine alýar we adama laýyk sanjym kartalaryny çap etmäge ukyply.

Aýratynlyklary

Daşarky - ISO Standard 40 'HC konteýner - Deňiz ýük konteýner polatdan ýasalan.
* Içki - 25mm Daş ýüňli (20mm) bakteriýa garşy polat paneli.
* INSULASI --A - 50mm gaýa ýüň izolýasiýasy + 25mm howa boşlugy + gaýa ýüň izolýasiýa edilen polat paneli.
* ÖNÜMLER - Daşarky - (Uzynlyk) 12,159 x (ini) 2438 x (Boý) 2,684
Içki - (Uzynlyk) 11,871 x (ini) 2,158 x (Boý) 2200
* WET ROOM / BATH - Doly doly hammam - Hajathana we hajathana
* ELEKTRONIKA - Microsoft 365 programma üpjünçiligi we waksina kartoçkalaryny çap etmäge ukyply lazer printeri bolan noutbuk kompýuterleri.
* FURNITURE & Yşyklandyryş - Faýl çyzgylary, oturgyçlar, oturgyçlar we synag çyralary we üstündäki LED çyralary bilen ofis stollary.
* WINDOWS WE GAPYLAR - Pes E aýna iki panelli izolirlenen Windows - Kebşirlenen çarçuwaly izolýasiýa ýangyn geçirmeýän 1/2 Lite polat gapy.
* FREZER we REFRIGERATORLAR - -70F ukyply bir doňduryjy we 33F-den 50F çenli ukyply iki sany lukmançylyk aýna gapy sowadyjylary.
* HVAC - LG üçekli kaseta 3 zolakly ulgam - 24,000 BTU açyk meýdanda - 7k + 7k + 7k ýapyk jaýda - 21,7 SEER.
* GÜL - Bakteriýa garşy pol - Bezegli VCT kafel.
* Içerki temperaturany we çyglylygy hemişe gözegçilik etmek (akylly awtomatiki basyş dolandyryş ulgamy +/-).
* Lukmançylyk işgärleriniň çäginde we synag meýdançasyndaky FFU-da oňyn basyşly wiruslary we damjalary doly bloklaň.
* Ehoga ajaýyp hormat (Üýtgäp durýan organiki birleşmeleriň nol zyňylyşy).
* Ulgam laboratoriýasynda ýokary energiýa tygşytlylygy.
* Zawodyň awtomatiki köpçülikleýin öndürilmegi bilen ýokary takyklyk we ýokary hilli önüm.
* Poslama garşylyk we uzak hyzmat ömri (70 ýyldan gowrak, MIT hasabaty).
* 100% Zawod-öndürilen we soňra aňsatlyk bilen ýerinde gurulýar
* Poslama garşylyk we uzak hyzmat ömri (70 ýyldan gowrak, MIT hasabaty)
内部
1
2
Has giňişleýin maglumat üçin OLABO bilen habarlaşyň.