Sorag-jogap

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
J: Biz laboratoriýa enjamlaryny professional öndürýäris we öz zawodymyz bar.
Islendik OEM hyzmatyny kabul edýäris 10 10 ýyldan gowrak OEM tejribämiz bar.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, harytlar ätiýaçda bolsa, 100% töleg alandan soň 7 iş gününiň içinde.Ora-da sargyt mukdaryna baglylykda harytlar ätiýaçda bolmasa, 15 iş güni.

S: Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy?
J: Hawa, nusgany hödürläp bileris.Önümlerimiziň ýokary bahasyny göz öňünde tutsak, nusga mugt däl, ýöne iberiş bahasyny goşmak bilen size iň gowy bahany bereris.

S: OLABO töleg möhleti nähili?
J: T / T & L / C.

S: OLABO sitatanyň dogrulygy nähili?
J: Adatça 15 günüň dowamynda ýük daşaýan ýükler we walýuta hümmeti üýtgäp biler.

S: Bukja nähili?
J: Köpürjik film + Pagta + Adaty eksport agaç gap.

S: Harytlary nädip barlamaly?
J: Önümler, soňra proýekt dolandyryjymyz, QC işgärlerimiz tarapyndan barlanar.Müşderi gelip, özüni barlap biler ýa-daüçünji tarap barlagy bar.