Laboratoriýa enjamlary

 • Tablisa Top TG-16E ýokary tizlikli sentrifuga

  Tablisa Top TG-16E ýokary tizlikli sentrifuga

  TG-16E, mikrokompýuter tarapyndan dolandyrylýan ýokary tizlikli sentrifuga.Maşyn polatdan ýasaldy we üstü plastmassa bilen sepildi, şonuň üçin berk berkligi, ýokary güýji, täze görnüşi, owadan görnüşi, pes sesi, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, lukmançylyk we biologiýa, himiýa, derman we beýleki ylmy gözleg, bilim we önümçilik bölümleri.Suwuk garyndylarda suwuk we gaty bölejikleri ýa-da bölekleri bölmek üçin rotoryň ýokary tizlikli aýlanmagy netijesinde emele gelen güýçli merkezden gaçyryş güýjüni ulanýar we yz nusgalaryny çalt bölmek üçin amatly.sintezi.

 • Suw arassalaýjy SCSJ-II-60/80 / 100L

  Suw arassalaýjy SCSJ-II-60/80 / 100L

  Highokary takyklyk barlaghanasy üçin ýörite işlenip düzüldi.Pes ion, organiki maddalar, ýylylyk çeşmesi we nuklein kislotasy fermenti.Köp basgançakly arassalama prosesi, UV sterilizasiýa we ultra süzgüç tehnologiýalary.

 • Galyndy inkubator

  Galyndy inkubator

  Önümleriň bu tapgyry lukmançylyk we saglyk, epidemiýanyň öňüni almak we gözden geçirmek, biofarmasewtika, maldarçylyk gözlegleri, daşky gurşawy goramak, oba hojalygynyň ylmy gözlegleri we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • OLABO channeleke kanalyň sazlanyp bilinýän göwrümi Mehaniki turba - toppet

  OLABO channeleke kanalyň sazlanyp bilinýän göwrümi Mehaniki turba - toppet

  Turbageçiriji, asyl konteýnerden belli bir çäkdäki suwuklygy başga bir gaba geçirýän ölçeg guralydyr.Gurluş mikroliterdir (uL).Aýratynlyklary takyk we amatly, biologiki, himiýa we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Laboratoriýada köplenç az mukdarda suwuklyk geçirmek üçin ulanylýar
  Dürli aýratynlyklar, dürli ululykdaky turbageçiriji maslahatlar dürli ululykdaky turbalar bilen gabat gelýär.

 • OLABO zawodynyň bahasy hassahananyň düşek gollanmasy

  OLABO zawodynyň bahasy hassahananyň düşek gollanmasy

  Krowat tagtasy ýokary hilli sowukdan ýasalan polatdan ýasalýar;Surfaceer ýüzüne elektrostatik spreý, poslama garşy, arassalamak aňsat. Krowatyň kellesi we ujy ýokary hilli ABS plastmassadan ýasalýar, bir gezeklik;Owadan görnüşi we gulp görnüşli gurnama bilen, düşek kartasyny goýup bilersiňiz.

 • OLABO lukmançylyk durnuklylygy synag palatasy

  OLABO lukmançylyk durnuklylygy synag palatasy

  Bu enjam, Derman senagatynyň lukmançylygynyň nädogry bahalandyrylmagy üçin temperatura, çyglylyk we yşyklandyryş uzak wagtlap durnukly gurşawy üpjün edýär.Lukmançylykda çaltlaşdyryjy synag, ösüş synagy, ýokary çyglylyk synagy we ýokary yşyklandyryş synagy ulanylýar.

 • Galyndy inkubator

  Galyndy inkubator

  Önümleriň bu tapgyry lukmançylyk we saglyk, epidemiýanyň öňüni almak we gözden geçirmek, bio-derman önümleri, maldarçylyk gözlegleri, daşky gurşawy goramak, oba hojalygynyň ylmy gözlegleri we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • Kompozit rotorlar laboratoriýasy bilen OLABO Mini Centrifuge

  Kompozit rotorlar laboratoriýasy bilen OLABO Mini Centrifuge

  “Mini Centrifuge” ösen dizaýn düşünjesini we önümçilik tehnologiýasyny kabul edýär, tekiz we owadan görnüşi, ykjam we durnukly gurluşy, flipopen wyklýuçatel funksiýasy bilen ulanyjy üçin amatly dizaýny we gapagy açylanda awtomatiki duralga; Üýtgedilen mini sentrifuga mikrotube süzgüçleri üçin örän amatlydyr. we çalt merkezden gaçyryş, Mikro gan öýjükleriniň bölünişi, mikrob nusgalaryny gaýtadan işlemek, PCR synag bölüminiň merkezden gaçyryş çäresi, merkezden gaçyryş turbasynyň diwaryna suwuklygyň asylmagynyň öňüni almak, merkezden gaçyryş nusgalarynyň kiçi toparlaryny gaýtadan işlemek üçin ilkinji saýlawdyr.

 • OLABO laboratoriýa ýyladyş metal gury hammam inkubatory

  OLABO laboratoriýa ýyladyş metal gury hammam inkubatory

  Gury hammam, nusgalary goramakda we reaksiýada, DNK güýçlendirmekde we deslapky hadysanyň elektroforezinde, serum koagulýasiýasynda we hemişelik temperatura inkubasiýa prosesiniň beýleki biohimiki nusgalarynda giňden ulanylyp bilner.Synag turbasynyň ululygyna görä ýyladyş blokynyň üsti bilen dürli deşikler bilen enjamlaşdyrylyp bilner, synag turbasynyň ýylylyk hemişelik temperaturasy.

 • Laboratoriýa we hassahana üçin yzygiderli temperatura inkubatory

  Laboratoriýa we hassahana üçin yzygiderli temperatura inkubatory

  Yzygiderli temperaturaly inkubator, senagat we magdançylyk pudagynda mikroorganizmleri we bakteriýalary ösdürip ýetişdirmek, azyk önümçiligi, biohimiýa, oba hojalygy, biologiýa we lukmançylyk boýunça synag üçin amatlydyr.

 • OLABO hassahana üçin lukmançylyk diş plastik möhürleýji maşyn

  OLABO hassahana üçin lukmançylyk diş plastik möhürleýji maşyn

  Lukmançylyk möhürleýji maşyn, awtomatiki MY100 seriýasy üznüksiz kagyz-plastik halta, 3D kagyz-plastmassa halta we kagyz-kagyz halta möhürlemek üçin ulanylýar. Möhürlemek prosesi ýokary temperaturaly bug terilizasiýasynyň, pes temperaturaly etilen oksid sterilizasiýasynyň, wodorod peroksid plazmasynyň talaplaryny kesgitleýär. sterilizasiýa we radiasiýa sterilizasiýasy.

 • PCR laboratoriýasy metal gury hammam inkubatory

  PCR laboratoriýasy metal gury hammam inkubatory

  OLB-DH300 mikroprosessor bilen dolandyrylýan Gury hammam inkubatorydyr.Adaty suw hammam enjamynyň ýerine ýylylyk geçiriji gurşaw ýokary arassalyk alýumidir.Islenýän takyk temperatura, uly sanly ekranda bahalar görkezilende, eňňit dolandyryş panelindäki ok düwmelerini ulanyp aňsatlyk bilen kesgitlenýär.Termometri barlamak we temperaturany sazlamak hökman däl.Ulanyjynyň kalibrleme aýratynlygy, zerur bolanda öý standartlarynda aňsat kalibrlemäge mümkinçilik berýär.
  Bu önüm nusgalary gorap saklamakda we reaksiýada, DNK güýçlendirmekde, elektroforez denaturasiýasynda we zardyň berkleşmeginde we ş.m. giňden ulanylyp bilner.

 • Hytaý öndürijisi Köp pozisiýaly Magnit gyjyndyryjy

  Hytaý öndürijisi Köp pozisiýaly Magnit gyjyndyryjy

  Magnit garyjy, termostatiki awtomatiki kadalaşdyrmakda ýörite suwuk gyzdyrmak we garyşdyrmak üçin ideal analitiki detektordyr.DC çotgasyz hereketlendiriji bilen, pes ses, az mehaniki bökdençlik we durnukly wagt ýaly köp artykmaçlyga eýe.Gyjyndyryjy çyzgy telflondan we ýokary hilli alnikodan ýasalýar, şonuň üçin ýokary ýylylyga täsir edýän, ýylylyga çydamly, abraziw çydamly, poslama garşy.Şeýle hem howa geçirmeýän gämide suwuklygy garyşdyrmak we bulaşdyrmak täsirli.

 • Ekrany bilen üýtgeýän tizlikli senagat peristaltik nasosy

  Ekrany bilen üýtgeýän tizlikli senagat peristaltik nasosy

  Bu LAB peristaltiki nasosy birnäçe görnüşli peristaltik nasos kellesi, YZseries, DG seriýasy we ş.m. gurup bolýar.

 • OLABO Peristalt nasosyny doldurmak Suwuk paýlaýjy peristaltik nasos

  OLABO Peristalt nasosyny doldurmak Suwuk paýlaýjy peristaltik nasos

  Bu LAB peristaltiki nasosy birnäçe görnüşli peristaltik nasos kellesi, YZseries, DG seriýasy we ş.m. gurup bolýar.

123Indiki>>> Sahypa 1/3