Habarlar

 • Lukmançylyk hassahanasynyň düşeklerini ulanmagyň artykmaçlyklary

  Lukmançylyk hassahanasynyň düşeklerini ulanmagyň artykmaçlyklary

  Keselhana düşekleri ýatýan hassalar üçin zerurdyr, sebäbi adaty düşeklerden has köp artykmaçlygy üpjün edýär.Näsagyň rahatlygyny ýokarlandyrýarlar, ulanmagyň wagtyny uzaldýarlar we özleşdirilip bilinýän aýratynlyklary, düşegiň belli böleklerini sazlamagy aňsatlaşdyrýar.Medisinanyň bäş esasy artykmaçlygy ...
  Koprak oka
 • Çaga inkubatory barada näme bilýärsiňiz?

  Çaga inkubatory barada näme bilýärsiňiz?

  Çagaňyz Neonatal içerki ideg bölümine (NICU) gitmeli bolsa, köp tehnologiýaly enjamlary görersiňiz.Käbirleri gorkuzýan we gorkunç bolup görünýär.Şeýle-de bolsa, bularyň hemmesi saglygy goraýyş işgärlerine çagaňyza ideg etmek we durmuşda iň gowy başlangyç bermek üçin kömek edýär.Iň möhüm p ...
  Koprak oka
 • Effectiveokary täsirli amaly biosistemalar real wagt PCR çözgütleri wagtyňyzy we güýjüňizi köpeltmek üçin çylşyrymlylygy azaldýar

  Effectiveokary täsirli amaly biosistemalar real wagt PCR çözgütleri wagtyňyzy we güýjüňizi köpeltmek üçin çylşyrymlylygy azaldýar

  Hakyky PCR, mukdar PCR (qPCR) diýlip hem atlandyrylýar, nuklein kislotasynyň nyşanlaryny duýgur, anyk kesgitlemek we kesgitlemek üçin altyn standartdyr.Real wagt PCR nuklein kislotasynyň nyşanlaryny duýgur, anyk kesgitlemek we kesgitlemek üçin ulanylýar.Güýçli analiz dizaýnyny taýýarladyk ...
  Koprak oka
 • Öýjük medeniýeti: Howpsuzlyk amallary we çözgütleri

  Öýjük medeniýeti: Howpsuzlyk amallary we çözgütleri

  Öýjük medeniýeti, öýjükleri emeli gurşawda ösdürip ýetişdirmek üçin belli bir organizmden öýjügiň aýrylmagydyr.Öýjükleriň we molekulýar biologiýada öýjükleriň garramagyna, neşe serişdelerine we zäherli birleşmelere bolan reaksiýasyna we öýjükleriň gatnaşygyna düşünmäge kömek edýän möhüm gural ...
  Koprak oka
 • Gan we gan önümlerini saklamak

  Gan we gan önümlerini saklamak

  Gyzyl öýjükler diňe bellenen Gan bankynyň sowadyjylarynda saklanmalydyr.Diňe Gan goýbermek kliniki şepagat uýasy hünärmeni tarapyndan taýýarlanan işgärler, Gan çykarmak otagyndaky holodilnikden gan çykaryp bilerler.Gan, 30 minutdan gowrak wagtlap kesgitlenen temperatura gözegçilik edilýän ýerlerden çykmaly däldir.Et ...
  Koprak oka
 • Diş bölümi üçin awtoklawy nädip saýlamaly?

  Diş bölümi üçin awtoklawy nädip saýlamaly?

  Sterilizasiýa, ýokançlyk töwekgelçiligini azaltmak üçin dişleriň içinde bolup biljek mikroorganizmleri we sporlary ýok etmek üçin amala aşyrylýar.“B” klas awtoklawyny ulanyp, gan ýa-da diş enjamlary bilen gatnaşyga girýän zatlar howpsuz we netijeli sterilizasiýa edilip bilner.Bug ulanyp, awtoklaw st ...
  Koprak oka
 • OLABO turbalary Serbiýa bäsleşiginde ýeňiji boldy

  OLABO turbalary Serbiýa bäsleşiginde ýeňiji boldy

  OLABO turbalary Serbiýada ýeňiş gazandy we 530 bölek sargyt aldy we kem-kemden Europeanewropa bazaryna aralaşdy.OLABO turbalary halkara bazarynyň ykrar edilmegini aňladýan teklipde ýeňiji boldy, şeýle hem OLABO markasynyň halkara lukmançylyk we laboratoriýada has köp mümkinçiliklerini goldaýar ...
  Koprak oka
 • Howa süzgüçleri üçin gollanma: HEPA vs. ULPA süzgüji

  Howa süzgüçleri üçin gollanma: HEPA vs. ULPA süzgüji

  Howa süzgüçleri islenmeýän howa bölejiklerini süzýänligi sebäpli islendik howa akymy enjamlarynda möhümdir.HEPA we ULPA ikisi hem howa akymyndan gaty ownuk bölejik hapalaýjylaryň köpüsini duzamak üçin döredilen howa süzgüçleridir.Bu süzgüçler gaty netijeli süzgüç talap edýän programmalarda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Dogry pes temperatura doňduryjyny nädip saýlamaly

  Dogry pes temperatura doňduryjyny nädip saýlamaly

  Pes temperaturaly doňduryjylar lukmançylyk ulgamlarynda, gan ulgamlarynda, kesellere gözegçilik ulgamlarynda, saglyk ulgamlarynda, maldarçylyk ulgamlarynda, iri uniwersitetlerde, gözleg institutlarynda, biomedikal kärhanalarda, şeýle hem genetiki in engineeringenerçilik, durmuş ylymlary we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.S saklamak üçin ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Gliserol aksiýalaryndan bakterial medeniýeti

  Gliserol aksiýalaryndan bakterial medeniýeti

  Bakterial gliserol aksiýalary (BGS) uzak möhletli saklamak üçin möhümdir.“Addgene” ammaryna görä, bu nusgalary wagtlaýyn saklamagyň iň täsirli usulydyr.Agar plastinkasyndaky bakteriýalar adatça holodilnikde saklanyp bilner we birnäçe hepde dowam edip, bakteriýalary turbada saklaýar ...
  Koprak oka
 • Konteýner enjamlary üçin ýerleşiş görkezmeleri

  Konteýner enjamlary üçin ýerleşiş görkezmeleri

  Laboratoriýada işlemek himiki maddalar, mikroorganizmler we neşe birleşmeleri ýaly howply nusgalary öz içine alyp biler - bularyň hemmesi adam saglygyna we daşky gurşawa howp salýar.Howa akymyny saklaýan enjam, hasaplanan howa arkaly operatory we howplardan nusga goragyny üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Maýmynlar: Sebäpleri, öňüni almak we bejermek

  Maýmynlar: Sebäpleri, öňüni almak we bejermek

  1. Maýmynlar näme?Maýmynlar wirusly zoonozdyr.Maýmyn wirusy ýakyn aragatnaşyk arkaly haýwanlardan adamlara ýokaşyp bilýär we adamdan adama ýokaşma aňsat bolmasa-da, ýokaşan adam bilen ýakyn aragatnaşyk arkaly ýokaşma bolup biler.Maýmyn wirusy ilkinji gezek anyklandy ...
  Koprak oka
 • Laboratoriýanyň durnukly ösüşine nädip ýetmeli?

  Laboratoriýanyň durnukly ösüşine nädip ýetmeli?

  Laboratoriýada aýna üçin özüne çekiji alternatiwa bolmagyň artykmaçlyklary - çydamlylygy, tygşytlylygy we amatlylygy saklanýar, ýöne onuň planetamyza we ýabany tebigata edýän täsiriniň subutnamasy ýürekgysgynç bolýar.Açyk ...
  Koprak oka
 • Vortex Mixer vs Centrifuge

  Vortex Mixer vs Centrifuge

  Vortex Mixer Vortex mikserleri, nusgalary çalt garyşdyrmak üçin ulanylýan laboratoriýa enjamlarynyň bir görnüşidir.Bu mikseriň kiçi aýak yzy we ýokary tizligi bar.Worteks mikserleri esasan nusgalary / reagentleri garyşdyrýar, ýöne öýjükleri togtatmak üçin hem ulanylyp bilner.Worteks mikserleri esasan turbalarda nusgalary garyşdyrmak üçin ulanylýar, ...
  Koprak oka
 • Haýsy inkubator size laýyk?

  Haýsy inkubator size laýyk?

  Öýjükleriňizi we medeniýetleriňizi inkubatoryň üstüne ýükläniňizde, az alada etmegiňize kömek etmek üçin oňat dizaýn edilen, dogry işleýän laboratoriýa inkubatory gerek.Öýjükleriňiz we medeniýetleriňiz gowy öser, hapalanma ýygy-ýygydan ýüze çykar we tehniki hyzmat etmek aňsat bolar.Dürli inkubatorlar bilen ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8