Lukmançylyk hassahanasynyň düşeklerini ulanmagyň artykmaçlyklary

Keselhana düşekleri ýatýan hassalar üçin zerurdyr, sebäbi adaty düşeklerden has köp artykmaçlygy üpjün edýär.Näsagyň rahatlygyny ýokarlandyrýarlar, ulanmagyň wagtyny uzaldýarlar we özleşdirilip bilinýän aýratynlyklary, düşegiň belli böleklerini sazlamagy aňsatlaşdyrýar.Lukmançylyk hassahanasynyň düşekleriniň bäş esasy artykmaçlygy:

1. Lukmançylyk hassahanasynyň düşegi hassalaryň hereket etmegine has gowy kömek edip biler

Adamlar uzak wagtlap düşekde ýatanlarynda, düşege edilýän basyş deri dokumalarynyň süňkler bilen ýatagyň üstünde gabalanmagyna sebäp bolup, basyş ýaralaryna ýa-da düşeklere sebäp bolup biler. Şeýle hassalar üçin lukmançylyk hassahanalarynyň düşekleri täsirli çözgüt berýär: ulanyja düşegiň bedeniniň bir böleginden beýlekisine geçip bilmegi üçin düşegiň ýagdaýyny sazlamaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, düşekde ýatmadyk hassalar düşek saýlanda seresap bolmaly we sürtülmäni azaldyp biljek düşek saýlamaly.  

2. Lukmançylyk hassahanasynyň düşegi gan aýlanyşyny gowulaşdyrmaga kömek edýär

Lukmançylyk hassahanasynyň düşekleri ulanyjylara kellesini we aýaklaryny has gowy ýerleşdirmek üçin düşegi üýtgetmäge we sazlamaga mümkinçilik berýär.Bu üýtgeşmeler maşk etmäge mümkinçilik berýär we wagtal-wagtal bedendäki basyş nokatlaryny üýtgedýär, şeýlelik bilen hassanyň ýatýan wagty gan aýlanyşyny gowulandyrýar.  

3. Lukmançylyk hassahanasynyň düşeginiň howpsuzlygy

Lukmançylyk hassahanalarynyň düşekleri, terbiýeçiniň gözegçiligine ýa-da wagtal-wagtal çäklendirmelere mätäç adamlar üçin talaplardyr.Esasanam ýykylmak howpy abanýan adamlarda.Mysal üçin, demans ýa-da beýleki akyl taýdan näsazlygy bolan adamlar, hassahananyň düşeklerindäki düşek relsleri ýykylmak sebäpli döwülmek howpuny azaltmaga kömek edýär. Doly uzynlykdaky düşek relsleri käbir hassalar üçin zerurlyk bolsa-da, köp adamlar düşegi ýa-da düşegiň aşagynda ýa-da düşeginde ýerleşdirmek üçin relsleri ulanýarlar.Bu hassalara demir ýoluň doly uzynlygyny çäklendirmek zerurlygy ýok.Keselhana düşekleriniň köpüsinde doly we ýarym ýol bar.  

4. Lukmançylyk hassahanalarynyň düşekleri hassalaryň geçirilmegini aňsatlaşdyrýar

Köplenç hassalar düşegiň içinde we aşagynda kynçylyk çekýärler.Lukmançylyk hassahanalarynyň düşekleri bu meseläni aňsatlaşdyrýar, sebäbi beýikligi sazlap bilýärler.Bu aýratynlyk sebäpli näsag has aňsat ýagdaýda oturyp, düşeginden çykyp biler.  Mysal üçin, böwrek we dyz problemalary bolan adamlar adatça bogunda 90 ° -dan ýokary burçda oturýarlar, bu olara rahat durmaga kömek edýär.Lukmançylyk hassahanalarynyň düşekleri ulanyjylara muny ygtybarly we aňsat ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.  

5. Lukmançylyk hassahanasynyň düşekleri terbiýeçilere kömek etmegi aňsatlaşdyrýar

Krowatda ýatan ýakyn adamyňyza ideg etmek terbiýeçileriň saglygyna agyr düşer.Olaryň ýüzbe-ýüz bolýan umumy problemasy arka agyrysydyr.Lukmançylyk hassahanalarynyň düşekleri, şepagat uýalaryna hassalary amatly ideg ýagdaýyna çykarmaga mümkinçilik berýär, bu işde bedenini gysmazdan.  Bu artykmaçlyklardan başga-da, lukmançylyk hassahanalarynyň düşekleri ulanyjylara düşekleriň görnüşini we daşky görnüşini köp saýlaýar.Ulanyjylar şertlerine we ulanylýan wagtyna baglylykda el bilen düşek we elektrik düşeklerini saýlap bilerler.Önüm jikme-jiklikleri barada has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, aşakdaky baglanyşyga basyň:https://www.olabosci.com/hospital-bed/


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iş wagty: 14-2022-nji sentýabr