OLABO dünýäniň dürli künjeklerinden distribýutorlary we agentleri gözleýär!

代理商 2 (1)

OLABO, 2012-nji ýylda enjamlary öndürýän hünärmen laboratoriýasy.Dünýädäki ähli müşderiler üçin laboratoriýa enjamlaryny bir gezeklik çözgüt bilen üpjün etmegi maksat ediniň.

Indi önümlerimiz bütin dünýäde satyldy.Dünýädäki müşderilerimize has gowy hyzmat etmek we has möhümi, distribýutorlar bilen kompaniýamyzyň arasynda ýeňiş gazanmak üçin, dünýäde täsirli ýerli distribýutorlary tapmagy makul bildik.gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

安全 防护 2

Hünärmenleriň, alymlaryň we beýleki ylmy gözleg işgärleriniň hünärmenler toparyny ýygnap, kompaniýamyz patent aldy we öz-özüni ösdüren ýaly köp önüm üçin marketingi giňeltdi.Biohimiýa analizatory, Reagentleriň 107 görnüşi,Awtomatiki Elisa prosessor, Lukmançylyk sterilizasiýa guralyweBiosfera howpsuzlygy enjamlary.

OLABO WorkShop

zawod (2)
OLABO dünýäniň dürli künjeklerinden distribýutorlary we agentleri gözleýär! 4

Sowuk zynjyr ussahanasy

OLABO dünýäniň dürli künjeklerinden distribýutorlary we agentleri gözleýär! 3

Sterilizasiýaussahanasy

OLABO dünýäniň dürli künjeklerinden distribýutor we agent gözleýär! 8

Biohimikiussahanasy

OLABO dünýäniň dürli künjeklerinden distribýutorlary we agentleri gözleýär! 7

Inkubatorussahanasy

OLABO dünýäniň dürli künjeklerinden distribýutorlary we agentleri gözleýär! 6

Süzgüçussahanasy

OLABO"Müşderiniň isleginden başlaň, müşderini kanagatlandyrmak bilen tamamlaň" hyzmat düşünjesinde, hünärmenler topary, alymlar we beýleki ylmy gözlegler bar.Şu wagta çenli dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.

13-nji maýda, Milli konwensiýa we sergi merkezinde (Şanhaý) lukmançylyk enjamlary pudagy üçin ajaýyp çäre bolan 84-nji Hytaý halkara lukmançylyk enjamlary ýarmarkasy (CMEF) geçirildi.300,000 inedördül metre golaý meýdançada “Geljege ýolbaşçylyk edýän innowasiýa tehnologiýasy” mowzugy bilen 5000-e golaý marka kompaniýasy sergä 30 000-den gowrak önüm getirdi.500-den gowrak pudak meşhurlary, pudak elitalary we pikir liderleri 70-den gowrak forumda we konferensiýada beýni hüjümi geçirer we ýokary tehnologiýaly döwürde 100,000-den gowrak tomaşaçy üçin akylly lukmançylyk toýuny getirer.OLABO hem bu çärä baryp, köne we täze dostlarymyz bilen duşuşdy.

Müşderilerimize önümlerimizi hödürlemekden henizem hoşal: önümlerPCR barlaghanasy, biologiki howpsuzlyk şkaflary, ultra arassa oturgyçlar, awtoklawlar, nuklein kislotasy, derman sowadyjylary, pes temperaturaly sowadyjylarwe biologiki howpsuzlygy daşamak üçin gutular, başpena modelleri we ş.m., onlarça laboratoriýa enjamlary görkezilýär.

CISILE0            CMEF0

CISILE 2021 Pekindäki CMEF 2021 sergisi Şanhaýda

Geçen ýyl 10 000-den gowrak birlikawtoulag himiýasy analizatory, 000 30 000 birlikbiologiki howpsuzlyk şkaflary, 10 000 birliklaminar akym şkafybütin dünýäde satylýar.Bir gezeklik çözgüt bilen üpjün etmek üçin ýüzlerçe hünär laboratoriýa enjamlaryny hödürleýäris.

Bizde aşakdakylar barŞahadatnama.

  • ISO9001 Hil dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy
  • Lukmançylyk enjamlaryny kepillendirmek üçin ISO13485 Hil dolandyryş ulgamy
  • ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy
  • CE şahadatnamasy

Zawodymyzy şahsy ýa-da üçünji tarap tarapyndan barlamaga hoş geldiňiz.Hakyky wideo baglanyşygy hem elýeterli.

OLABO iň ygtybarly hyzmatdaşyňyzyň biri, biz bilen işe başlamaga hoş geldiňiz.

Islendik gyzyklanma, bize e-poçta iberip bilersiňiz.

Email Address: export@olabosci.com.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iş wagty: 12-2021-nji oktýabr