Çaga inkubatory barada näme bilýärsiňiz?

Çagaňyz Neonatal içerki ideg bölümine (NICU) gitmeli bolsa, köp tehnologiýaly enjamlary görersiňiz.Käbirleri gorkuzýan we gorkunç bolup görünýär.Şeýle-de bolsa, bularyň hemmesi saglygy goraýyş işgärlerine çagaňyza ideg etmek we durmuşda iň gowy başlangyç bermek üçin kömek edýär.NICU-nyň iň möhüm enjamlaryndan biri çaga inkubatorydyr.Bu, çagaňyzyň temperaturasyny kadalaşdyrmaga kömek edýän we ösmegi we gülläp ösmegi üçin amatly gurşawy üpjün edýän düşekdir.

 

Näme üçin çagam çaga inkubatoryna mätäç?

Çagaňyzyň inkubatorda bolmagy zerur bolup biljek dürli sebäpler bar.Bularyň käbiri:

 Wagtyndan öň dogulmak.Çaganyň çaga inkubatoryna mätäçliginiň iň köp ýaýran sebäbi şu.37 hepdeden öň gaty ir doglan bäbeklerde pes dogluş agramy, tertipsiz temperatura we durnuksyz möhüm alamatlar ýaly kynçylyklar bolup biler.Çaga inkubatory olaryň temperaturasyna gözegçilik etmäge kömek edýär.Şeýle hem olara ýokary kalorili formula berler we beýleki meseleler üçin zerur bejergi alarlar.

 Umataramaz dogluş.Çaga dogurmagy kyn bolan çagalar ýeterlik kislorod alyp bilmezler ýa-da gan aýlanyşyny azaldyp bilerler.Lukmanlar muny tutuş bedeniň sowadylmagy bilen bejerip bilerler.Bu, çaga gan aýlanyşynyň peselmegi bilen bolup biläýjek beýniniň şikeslenmeginiň öňüni alyp biljek bejergidir.

 Dem alyş sindromy (RDS).Bu öýkeniň ýetişmedik dem alyş meselesidir.Ildumşak RDS burnundan howany itekleýän maşyn arkaly bejerilip bilner.Bu öýkeniň çişmegini saklamaga kömek edýär.Gaty RDS bolan çagalara dem alyş turbasy ýa-da şemalladyjy gerek bolup biler.

 Gipoglikemiýa.Bu az gan şekeridir.Käwagt bäbekler wagtyndan öň, ýokaşma ýa-da göwrelilik süýji keseli bolan aýallarda doglanda bolýar.

 Sepsis ýa-da beýleki ýokanç kesel.Wagtyndan öň doglan çagalara ýokançlyk howpy has ýokarydyr.Olara beýleki bejergiler ýaly antibiotikler gerek bolup biler.

 Enäniň xorioamnioniti.Bu ýagdaý, çagany gurşap alýan membranalarda bakteriýalar, amniotik suwuklyk ýa-da göbegiň bolmagy bilen ýüze çykýar.Bu enede we çagada ýokançlyklara sebäp bolup biler.Çagany antibiotikler bilen bejermek zerur bolup biler.

 

Çaga inkubatory näme edýär?

Çaga inkubatorlary çagaňyzyň gülläp ösmegi üçin amatly şert döredýär.Täze doglan çagalar, esasanam wagtyndan öň doglanlar, bedeniniň gyzgynlygyny kadalaşdyrmakda kynçylyk çekip bilerler.Bu we olaryň köp ýagynyň ýoklugy, olary gipotermiýa ýykgyn edýär.Gipotermiýa, bedeniňiziň öndürýäninden has çalt ýylylygy ýitirende.Bu pes dokumanyň kislorody, dem almakda kynçylyk we ösüşiň haýallamagy ýaly kynçylyklara sebäp bolup biler.

 Inkubatorlar çagaňyza iň amatly temperaturany saklamaga kömek edip gipotermiýanyň öňüni alýar.Çaga inkubatorynda temperatura gözegçiligi eliňiz bilen ýa-da awtomatiki usulda çagaňyzyň temperaturasyna baglylykda kesgitlenip bilner.Çaga inkubatorlary hem nemlendiriji hökmünde çykyş edýärler.Bu, çagaňyzyň derisinde kynçylyk çekmezlige kömek edýär.

 Çaga inkubatorlarynyň ýene bir aýratynlygy, sesiň öňüni almaga kömek edýär.NICU köp we gaty ýer bolup biler.Inkubatorlar çagalary biynjalyk edip, ukynyň kesilmegine, gan basyşynyň ýokarlanmagyna we gereksiz streslere sebäp bolup biljek seslerden we göni ýagtylykdan goraýar.

 

Çaga inkubatorlarynyň dürli görnüşleri näme?

Çaga inkubatorlarynyň birnäçe dürli görnüşi bar we çagaňyz zerurlyklaryna baglylykda dürli wagtda dürli görnüşde bolup biler.Bular öz içine alýar:

 Açyk guty inkubator.Bu, çaganyň aşagyndaky ýylylygy üpjün edýär, ýöne başgaça açyk.

Boxapyk guty inkubator.Bu görnüşde howadan çyglylygyň ýitmeginiň öňüni alýan we ýokanç keselleriň öňüni almaga kömek edýän arassa howa süzgüç ulgamy bar.

Iki diwarly inkubator.Bu görnüşde ýylylykdan we çyglylygyň ýitmeginden has köp goramak üçin goşa diwar ulgamy bar.

Servo-gözegçilik inkubatory.Bu inkubator, çaga dakylýan datçikleriň esasynda temperaturany we çyglylygy sazlamak üçin programmirläp bolýar.

Ulag inkubatorlary.Bular bäbekleri bir ýerden başga ýere geçirmek üçin ulanylýar, mysal üçin hassahananyň bir böleginden beýlekisine ýa-da düýbünden başga hassahana.

OLABO bäbek inkubatory barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky baglanyşyga basyň:

https://www.olabosci.com/olabo-infant-incubator-bk-3201-product/


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Poçta wagty: 08-2022-nji sentýabr