Senagat habarlary

 • Greenaşyl gelejek üçin laboratoriýa amallaryny optimizirlemek

  Greenaşyl gelejek üçin laboratoriýa amallaryny optimizirlemek

  Önümçilik desgalary we barlaghanalary adatça ýokary energiýa sarp etmegini talap edýär, bu bolsa uglerod zyňyndylarynyň köpelmegine getirýär.Gözlegleriň netijesinde, derman öndürýän kompaniýalar awtoulag pudagyndan 55% köp uglerod aýak yzy öndürýär we diňe saglygy goraýyş pudagy teplisanyň 4,4% -ini emele getirýär ...
  Koprak oka
 • OLABO - Laboratoriýa awtomatizasiýasynyň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrýar

  OLABO - Laboratoriýa awtomatizasiýasynyň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrýar

  Näme üçin awtomatlaşdyrma?Laboratoriýa usullary has anyk we ýöriteleşdirilensoň we laboratoriýa netijeleriniň ähmiýetine has köp üns berlende, synag menýularynyň diwersifikasiýasy bilen sargytlaryň mukdary köpelýär.Awtomatlaşdyryş köplenç ýadaw we wagt talap edýän meseleleri ýok edýär.Awtomatlaşdyrma gowulaşýar l ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýyl tamamlanýar.Waksina giňden ýaýradylarmy?Lukmançylyk barlaghanalarynyň standartlary yzygiderli gowulaşýar.

  2021-nji ýyl tamamlanýar.Waksina giňden ýaýradylarmy?Lukmançylyk barlaghanalarynyň standartlary yzygiderli gowulaşýar.

  Kompaniýalaryň köpüsi, arassaçylyk ülňüleri baradaky düşünjäniň çalt ýitip gitmejekdigini ykrar edýärler. Termoventyň baş müdiri Maýls Perowiç: "Bu hemmämiz üçin ullakan sapak boldy we bu tendensiýanyň dowam etjekdigine ynanýaryn" -diýdi. BeMicron we Micronclean ikisi hem bu ýokaryk ...
  Koprak oka
 • OLABO öndürijisi Jübi nuklein kislotasyny kesgitleýji ulag

  OLABO öndürijisi Jübi nuklein kislotasyny kesgitleýji ulag

  Iň soňky önümimiz, ykjam nuklein kislotasyny kesgitleýän ulagymyz, bir gezeklik eltip bermek üçin goldaw enjamlaryny dizaýn edýäris, gurýarys we üpjün edýäris.Jübi nuklein kislotasyny kesgitleýän ulag, güýçlendirilen ikinji biosfera barlaghanasynyň esasy wezipelerine eýedir, sud ýagdaýynda ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • OLABO lukmançylyk arassalaýyş in engineeringenerçilik taslamalary

  OLABO lukmançylyk arassalaýyş in engineeringenerçilik taslamalary

  Lukmançylyk arassalaýyş in engineeringenerçilik taslamalary, bu epidemiýa gözden geçirilenden soň, Hytaýyň lukmançylyk we saglygy goraýyş edaralary we epidemiýanyň öňüni alyş we gözegçilik ulgamlarynda henizem aç-açan kemçilikler bar we lukmançylyk arassalaýyş in engineeringenerçiliginiň ähmiýeti hem bellendi.Olaryň arasynda ...
  Koprak oka
 • CNAS Hytaýy bilýärsiňizmi?

  CNAS Hytaýy bilýärsiňizmi?

  Laýyklygy bahalandyrmak üçin Hytaýyň milli akkreditasiýa gullugy (mundan beýläk CNAS diýlip atlandyrylýar), şahadatnamanyň tassyklamasy bilen döredilen sertifikat edaralaryny, barlaghanalary we gözleg edaralaryny akkreditasiýa etmek üçin jogapkär bolan Hytaýyň milli akkreditasiýa guramasy ...
  Koprak oka
 • Nuklein kislotasyny anyklamak üçin maslahat berilýän çözgüt

  Nuklein kislotasyny anyklamak üçin maslahat berilýän çözgüt

  Önüm markasynyň modeliniň spesifikasiýasy mukdary -25 dereje pes temperatura sowadyjy OLABO BDF-25V350 -25 dereje, dik, 350 litr 1 Lukmançylyk sowadyjy OLABO BYC-310 2-8 agaç, 310 litr 1 speedokary tizlikli mini sentrifuga OLABO LX-800 8 deşik, 12000 RPM sazlap boljak 1 Vortex mikser OLABO ...
  Koprak oka
 • Laminar akym şkafy näme?

  Laminar akym şkafy näme?

  Laminar akym şkafy ýa-da dokuma medeniýeti, ýarymgeçiriji wafleriň, biologiki nusgalaryň ýa-da bölejiklere duýgur materiallaryň hapalanmagynyň öňüni almak üçin seresaplylyk bilen ýapylan oturgyçdyr.Howa HEPA süzgüçiniň üsti bilen çekilýär we ulanyja tarap gaty tekiz, laminar akymda üflenýär.Sebäbi ...
  Koprak oka
 • OLABO weterinariýa barlaghanasy gurmak tamamlandy

  OLABO weterinariýa barlaghanasy gurmak tamamlandy

  Koprak oka