Tehniki goldaw

 • Gliserol aksiýalaryndan bakterial medeniýeti

  Gliserol aksiýalaryndan bakterial medeniýeti

  Bakterial gliserol aksiýalary (BGS) uzak möhletli saklamak üçin möhümdir.“Addgene” ammaryna görä, bu nusgalary wagtlaýyn saklamagyň iň täsirli usulydyr.Agar plastinkasyndaky bakteriýalar adatça holodilnikde saklanyp bilner we birnäçe hepde dowam edip, bakteriýalary turbada saklaýar ...
  Koprak oka
 • Konteýner enjamlary üçin ýerleşiş görkezmeleri

  Konteýner enjamlary üçin ýerleşiş görkezmeleri

  Laboratoriýada işlemek himiki maddalar, mikroorganizmler we neşe birleşmeleri ýaly howply nusgalary öz içine alyp biler - bularyň hemmesi adam saglygyna we daşky gurşawa howp salýar.Howa akymyny saklaýan enjam, hasaplanan howa arkaly operatory we howplardan nusga goragyny üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Maýmynlar: Sebäpleri, öňüni almak we bejermek

  Maýmynlar: Sebäpleri, öňüni almak we bejermek

  1. Maýmynlar näme?Maýmynlar wirusly zoonozdyr.Maýmyn wirusy ýakyn aragatnaşyk arkaly haýwanlardan adamlara ýokaşyp bilýär we adamdan adama ýokaşma aňsat bolmasa-da, ýokaşan adam bilen ýakyn aragatnaşyk arkaly ýokaşma bolup biler.Maýmyn wirusy ilkinji gezek anyklandy ...
  Koprak oka
 • Laboratoriýanyň durnukly ösüşine nädip ýetmeli?

  Laboratoriýanyň durnukly ösüşine nädip ýetmeli?

  Laboratoriýada aýna üçin özüne çekiji alternatiwa bolmagyň artykmaçlyklary - çydamlylygy, tygşytlylygy we amatlylygy saklanýar, ýöne onuň planetamyza we ýabany tebigata edýän täsiriniň subutnamasy ýürekgysgynç bolýar.Açyk ...
  Koprak oka
 • Howa arassalaýjylary arkaly allergiki rinitiň öňüni almak

  Howa arassalaýjylary arkaly allergiki rinitiň öňüni almak

  Içerdäki howany hapalaýan täsirlerden dürli saglyk aladalary ýüze çykýar.Täsirleri derrew bolup biler ýa-da täsir edenden birnäçe ýyl soň ýüze çykyp biler.Dowam edýän pandemiýa sebäpli köp adam wagtynyň köpüsini içerde geçirýär, şeýlelik bilen içerdäki howanyň hilini has möhüm edýär.Howany hapalaýan maddalar girip we ýygnap bilerler ...
  Koprak oka
 • Ösümlik Genebanking: Geljek üçin tohum goýmak

  Ösümlik Genebanking: Geljek üçin tohum goýmak

  Oba hojalygy köp ýyllaryň dowamynda ösýän ilat üçin ýeterlik azyk we derman üpjünçiligi üçin durnukly tejribäniň üznüksiz ösdürilmeginiň üstünde işledi.Çözmegi maksat edinýän köp kynçylyklaryň arasynda ösümlik keselleriniň ýaýramagy we köpelmegi, zyýan berijiler, ...
  Koprak oka
 • Ylmy ugurda PCR maşynynyň ulanylyşy

  Ylmy ugurda PCR maşynynyň ulanylyşy

  Dünýädäki polisiýa bölümleri, prokurorlar we jenaýat laboratoriýalary polimeraza zynjyr reaksiýasynyň (PCR) jenaýat ýerlerini derňemäge kömek etdi.PCR, her bir adamyň özboluşly ştrih-kody bolan DNK-nyň kartasyny düzmäge kömek edýär, biologiýanyň we tehnologiýanyň solw-a birleşmeginiň ajaýyp mysaly ...
  Koprak oka
 • Formaliniň zäherleýji täsirleri haýsylar we onuň öňüni nädip almaly?

  Formaliniň zäherleýji täsirleri haýsylar we onuň öňüni nädip almaly?

  Formaldegid reňksiz gaz bolup, köplenç formalin diýilýän suwly ergin hökmünde ulanylýar.Formalin erginlerinde 40% -e çenli formaldegid we stabilizator hökmünde azyndan 15% metanol bar.Formaldegid gazynyň we ergininiň ikisi hem güýçli, ýiti, häsiýetli ysy bar.Bu birleşmeler köplenç biz ...
  Koprak oka
 • Awtomatlaşdyrylan nusga gaýtadan işleýiş ulgamy-Täze önüm çykarylyşy!Nuklein kislotasyny kesgitlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmak

  Awtomatlaşdyrylan nusga gaýtadan işleýiş ulgamy-Täze önüm çykarylyşy!Nuklein kislotasyny kesgitlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmak

  Nuklein kislotasyny barlamagyň güýçli ösüşi bilen lukmançylyk işgärleri köpçüligiň görüş meýdanyna girdiler."95-den soňky nuklein kislotasyny barlaýan işgärler synag turbasynyň gapagyny bir eli bilen bir gije 2000-den gowrak öwrüpdi."Synag turbasynyň nusgasyny çykarmak üçin, hökman däl bolmaly ...
  Koprak oka
 • OLABO size COVID-19 ýaýramagyny nädip azaltmalydygyny aýdýar

  OLABO size COVID-19 ýaýramagyny nädip azaltmalydygyny aýdýar

  Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan çykarylan täze koronawirus geçiş ýolunyň girizilmegine görä, SARS-CoV-2 wirusynyň esasy geçiş ýolunyň dem alyş damjalarynyň ýaýramagy we kontakt arkaly ýaýramagydygyny bilip bileris, ýöne ýapyk gurşawda bu hem bolup biler. bol ...
  Koprak oka
 • Has takyk we ylmy awtomatiki biohimiki analizator

  Has takyk we ylmy awtomatiki biohimiki analizator

  Ulgam funksiýasy: 1. closedapyk ýa-da açyk ulgamy saýlap, import edilýän we içerki reagentleri goldap biler.2. andeke we goşa tolkun uzynlygyny barlamak.3. 24 sagat üznüksiz güýç, gyssagly ileri tutmak, awtomatiki deslapky eritme, awtomatiki retest, serum maglumatlary, uzakdan diagnoz.4. Suwuň hili bilen ...
  Koprak oka
 • Dowamly-temperatura inkubatorynyň kesgitlemesi we çäreleri

  Dowamly-temperatura inkubatorynyň kesgitlemesi we çäreleri

  Hemişelik temperatura inkubatorynyň kesgitlemesi Dowamly temperatura inkubatory lukmançylyk we saglyk, derman senagaty, bio-himiýa , senagat önümçiligi we bakteriýa medeniýeti, köpeltmek, fermentasiýa we beýleki ugurlar boýunça ylmy gözlegler üçin ulanylýar. .
  Koprak oka
 • Merkezden gaçyryşlaryň kesgitlemesi we klassifikasiýasy

  Merkezden gaçyryşlaryň kesgitlemesi we klassifikasiýasy

  Merkezden gaçyryş kesgitlemesi: Lukmançylyk synaglarynda sentrifugalar köplenç serum, plazma, çökdürilen beloklary bölmek ýa-da peşew çökündilerini barlamak üçin enjam hökmünde ulanylýar.Merkezden gaçyryş serişdesini ulanmak garyşyk suwuklykda togtadylan bölejikleri çalt çökerip biler we şeýlelik bilen komponentleri bölüp biler ...
  Koprak oka
 • OLABO Satuw hyzmatyndan soň

  OLABO Satuw hyzmatyndan soň

  Satuwdan soňky hyzmat toparymyz 5 minudyň içinde jogap berip biler we 2 sagadyň içinde çözgüt berip biler.Müşderiler tarapyndan habar berlen önüm meselelerini gysga wagtda çözüp bileris.Professional wideo görkezmelerini berýäris.Käbir daşary ýurtlarda distribýutorlarymyz bar.Önümlere hyzmat etmek we ...
  Koprak oka
 • Biologiki howpsuzlyk kabinetinde işlän wagtyňyz goragy ýokarlandyrmak üçin 10 maslahat

  Biologiki howpsuzlyk kabinetinde işlän wagtyňyz goragy ýokarlandyrmak üçin 10 maslahat

  Howanyň turbulentligini azaltmak we aerozollaryň dargamagynyň ýa-da gereksiz ýaýramagynyň öňüni almak üçin, II derejeli biologiki howpsuzlyk kabinetinde (BSC) işlän wagtyňyz dogry usul ulanylmaly.1. Howa akymynyň BSC-leriniň HEPA süzgüçli howany ulanmak arkaly önüme, işgärlere we daşky gurşawa gorag hödürleýändigini biliň.In ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2