Wideo

 • Başga bir PCR LAB ulanyp başlady

  Başga bir PCR LAB ulanyp başlady

  Fujian welaýatynyň Ningde, Jiaocheng etrabynda täze PCR Mobile LAB oturdyldy
  Koprak oka
 • PIVAS Biosfera kabineti

  PIVAS Biosfera kabineti

  Anotherene bir täze taslama.PIVAS biosfera howpsuzlygy kabineti Model: BSC-1800IIA2-X Funksiýa an skaner kody, gözegçilik, maglumat ýüklemek.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.
  Koprak oka
 • Awtomatlaşdyrylan nusga gaýtadan işlemek ulgamy

  Awtomatlaşdyrylan nusga gaýtadan işlemek ulgamy

  Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň
  Koprak oka
 • Topar kompaniýamyz hakda has giňişleýin bilmek üçin hoş geldiňiz

  Topar kompaniýamyz hakda has giňişleýin bilmek üçin hoş geldiňiz

  Müşderileriň köpüsi biobase bilen gatnaşygymyz hakda soraýarlar, bu wideo size jogap berip biler.3 minut 40 sekunt barlaň. OLABO intellektual manufacring zawodynyň tanyşdyrylyşy.OLABO 2012-nji ýylda esaslandyrylan, laboratoriýa enjamlaryny bir gezek üpjün etmek üçin hünärmen laboratoriýa enjamlaryny öndüriji ...
  Koprak oka
 • Nuklein kislotasynyň nusga alýan kabinasy

  Nuklein kislotasynyň nusga alýan kabinasy

  Nuklein kislotasynyň nusga alma stendi bokurdagyň çişmegi we burun siňdirişi üçin ýörite öndürilen önüm.Enjamlar arassalanan we howpsuz howany enjamlaşdyrylan howa çalşygy we arassalaýyş ulgamy arkaly içki giňişlige iberýär we içerki basyşy oňyn saklaýar.Işleýiş flexibilini gowulandyrmak ...
  Koprak oka
 • OLABO awtoulag sterilizasiýa roboty Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlaryna “gatnaşýar”

  Buz hokkeý synagy wagtynda WukesongSports merkezi epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak üçin OLABO dezinfeksiýa robotyny ulandy. 140 santimetr beýik atomlaşdyryjy dezinfeksiýa roboty bir minutda 36 inedördül metr meýdany sterilizasiýa edip biler we bir wagtyň özünde 16 litr dezinfeksiýa ýükläp biler. , bilen ...
  Koprak oka
 • Koronawirus nuklein kislotasynyň çalt tapylmagy

  Koronawirus nuklein kislotasynyň çalt tapylmagy

  Koronawirus nuklein kislotasyny çalt tapmak.OLABO PCR 1600 iş stansiýasynyň öndürijisi.Gözlegiňize hoş geldiňiz.Model PCR1600 PCR2100 PCR2500 Daşarky ululygy (L * W * H) mm 1600 * 710 * 1900 2100 * 710 * 2000 2500 * 850 * 2100 Reagent taýýarlaýyş meýdançasynyň iş meýdany (L * W * H) mm 440 * ...
  Koprak oka
 • Başga bir hassahananyň PCR barlaghanasy oturdyldy

  Başga bir hassahananyň PCR barlaghanasy oturdyldy

  Başga bir hassahananyň PCR barlaghanasy oturdyldy.PCR laboratoriýasyndaky önümler esasan şulary öz içine alýar: Arassa oturgyç Centrifuge Vortex mikser metal hammam turbasy Pes temperatura sowadyjy Medisina sowadyjy UV dezinfeksiýa ulagy Biosfera howpsuzlygy gutusy Biologiki howpsuzlyk kabineti Suw wannasy Nucleic ...
  Koprak oka
 • Mikrobiologiýa barlaghanasy taslamasy Saud Arabystanynyň telewideniýesi tarapyndan habar berildi

  Mikrobiologiýa barlaghanasy taslamasy Saud Arabystanynyň telewideniýesi tarapyndan habar berildi

  Saud Arabystany 2020-nji ýylyň aprelinde “JointIy” bilen Hytaý bilen alty sany barlaghana gurmak barada şertnama baglaşdy.Bu hyzmatdaşlyk Saud Arabystanyna COVID-19-yň öňüni almak we gözegçiligi gowulandyrmakda ep-esli derejede kömek eder. Elbetde, mundan ozal Saud Arabystany laboratoriýada ençeme hytaý kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etdi ...
  Koprak oka
 • 10 birlik II synp tpye A2 biosfera kabinetini gurmak tamamlandy

  10 birlik II synp tpye A2 biosfera kabinetini gurmak tamamlandy

  10 birlik II synp tpye A2 biosfera kabinetini gurmak tamamlandy.BSC-ni web sahypamyzda barlaň.https://www.olabosci.com/class-ii-a2-biological-safety-cabinet-3-product/
  Koprak oka
 • OLABO öndürijisi Jübi nuklein kislotasyny kesgitleýji ulag

  OLABO öndürijisi Jübi nuklein kislotasyny kesgitleýji ulag

  Iň soňky önümimiz, ykjam nuklein kislotasyny kesgitleýän ulagymyz, bir gezeklik eltip bermek üçin goldaw enjamlaryny dizaýn edýäris, gurýarys we üpjün edýäris.Jübi nuklein kislotasyny kesgitleýän ulag, güýçlendirilen ikinji biosfera barlaghanasynyň esasy wezipelerine eýedir, sud ýagdaýynda ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • OLABO lukmançylyk arassalaýyş in engineeringenerçilik taslamalary

  OLABO lukmançylyk arassalaýyş in engineeringenerçilik taslamalary

  Lukmançylyk arassalaýyş in engineeringenerçilik taslamalary, bu epidemiýa gözden geçirilenden soň, Hytaýyň lukmançylyk we saglygy goraýyş edaralary we epidemiýanyň öňüni alyş we gözegçilik ulgamlarynda henizem aç-açan kemçilikler bar we lukmançylyk arassalaýyş in engineeringenerçiliginiň ähmiýeti hem bellendi.Olaryň arasynda ...
  Koprak oka
 • OLABO öndüriji ykjam PCR LAB çözgüdi

  OLABO öndüriji ykjam PCR LAB çözgüdi

  Hytaýdaky PCR laboratoriýamyzyň köp taslamasy.PCR barlaghana taslamamyzy size görkezýändigime buýsanýaryn.Hytaýyň her welaýatynda diýen ýaly PCR taslamalarymyz bar.Içerki önümleri we dizaýn çözgütleri bilen üpjün edip bileris we olary ýurduň portlaryna daşamaga kömek edip bileris.I-ni işjeň öwrenýäris ...
  Koprak oka
 • Beýik ata - jenapXu-nyň şahsy öýjük bejeriş laboratoriýasy

  Beýik ata - jenapXu-nyň şahsy öýjük bejeriş laboratoriýasy

  Kakasynyň söýgüsiniň güýji, jenap Sunyň öýjükli bejeriş laboratoriýasy, jenap Su gowy iş etdi.1 ýaşly çaga seýrek keselden ejir çekýär.Orta mekdep biliminiň atasy özüne derman ýasamagy öwretdi.Bu beýik kakanyň öýjük laboratoriýasy.
  Koprak oka
 • Awtomatiki nusga ýygnamak-biologiki howpsuzlyk şkafy.Epidemiýa wagtynda ýüze çykan IVD bilen baglanyşykly önüm.Onuň meşhurlygy, esasanam ýokanç patogen bolan täze koronawirus üçin nusgalary açmak we goşmak prosesini tamamlamak ukyby bilen baglanyşyklydyr.H ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2