Nuklein kislotasyny çykarmak guraly

 • OLABO awtomatiki ýadro kislotasyny çykarmak ulgamy

  OLABO awtomatiki ýadro kislotasyny çykarmak ulgamy

  BK-AutoHS96 Awtomatiki ýadro kislotasyny çykarmak ulgamy, awtomatiki nusga goşmak, nuklein kislotasyny çykarmak we PCR ulgam konfigurasiýasy bilen doly awtomatiki ýokary geçiş enjamydyr.Magnit monjuk çykarmak reagentleri bilen, awtomatiki nuklein kislotasyny çykarmak we dürli görnüşli 1-96 kliniki nusgalary arassalamak üçin amatlydyr.Çeýe awtomatiki suwuk işleýiş funksiýasy, talaplara laýyklykda nusga ýüklemek we reagent paýlanyşyny takyk tamamlap biler.Adamlaşdyrylan programma üpjünçiligi dizaýny, ýönekeý iş, el bilen ädim ýok, iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

 • Awtomatik nuklein kislotasyny çykarmak ulgamy BNP96

  Awtomatik nuklein kislotasyny çykarmak ulgamy BNP96

  BNP96System ýokary geçişli nuklein kislotasyny arassalamak üçin optimallaşdyryldy - bir sagadyň içinde çykarylan 96 nusga.Öň doldurylan reagent toplumlarynyň, köp sanly nusga görnüşleri üçin öňünden ýüklenen protokollaryň we paluba gözegçiliginiň kömegi bilen minimal gurnama talap edilip, BNP96 ulgamy öndürijiligi ýokarlandyrýar we ýalňyşlyklary ep-esli azaldar.

 • OLABO BK-HS96 awtomatiki ýadro kislotasyny çykarmak ulgamy

  OLABO BK-HS96 awtomatiki ýadro kislotasyny çykarmak ulgamy

  BK-HS96 ýokary geçirijilikli, ýokary duýgurlyk awtomatiki usulda çykarylýan nuklein kislotasyny arassalaýjy enjamdyr, nuklein kislotasyny çykarmak gurallary, süzgüçli enjam we howpsuzlyk derwezesi bilen enjamlaşdyrylan nuklein kislotasynyň nusgasyny çykarmagy awtomatiki usulda tamamlamak üçin ulanylýar. dizaýn, haç infeksiýasynyň öňüni alyp biler we nuklein kislotasynyň çykarylyşynyň hilini üpjün edip biler., nuklein kislotasynyň hilini kepillendirip biler.

 • OLABO nuklein kislotasyny çykarmak ulgamy / DNK RNA BK-HS32

  OLABO nuklein kislotasyny çykarmak ulgamy / DNK RNA BK-HS32

  BK-HS32 ýokary geçirijilikli, ýokary duýgurlyk awtomatiki usulda çykarylýan nuklein kislotasyny arassalaýjy enjam, nuklein kislotasyny çykarmak üçin gabat gelýän nuklein kislotasy, çeýe, durnukly netije, arzan bahaly, netijeli süzgüç enjamy we howpsuzlyk derwezesi bilen enjamlaşdyrylan awtomatiki nuklein kislotasyny çykarmak enjamlary ulanylýar. dizaýn, haç infeksiýasynyň öňüni alyp biler we nuklein kislotasynyň çykarylyşynyň hilini üpjün edip biler., nuklein kislotasynyň hilini kepillendirip biler.

 • N BP P seriýasy Nuklein kislotasy ekstraktory

  N BP P seriýasy Nuklein kislotasy ekstraktory

  Nuklein kislotasyny çykaryjy, nuklein kislotalary çykarmak üçin ähliumumy magnit monjuk usulyny ulanýan we awtomatlaşdyrylan prosesi bolan ýokary tehnologiýaly önümdir.
  Highokary takyklygyň, çalt çykarmagyň tizliginiň, durnukly netijeleriň we aňsat işlemegiň artykmaçlyklary bar.96örite 96 guýy çuň guýy plastinkasyny ulanyp, bir wagtyň özünde 1-32 nusga işledilip bilner.
  Magnit monjuklary nuklein kislotasy bilen üýtgetmek üçin tejribe kabinasynyň magnit çybygynyň üstündäki magnit çybygyny ulanyň
  Reagent guýusynda, suwuklygy we magnit monjuklary birmeňzeş garyşdyrmak üçin suwuklygy gaýtalap we çalt garyşdyrmak üçin magnit çybygyň daşky gatlagyna örtülen ýeňli ýeň ulanylýar.Öýjük lizisinden, nuklein kislotasynyň adsorbsiýasyndan, ýuwulmagyndan we arassalanmagyndan soň, ýokary arassa nuklein kislotasy ahyrsoňy alynýar.