P2 barlaghanasy

P2 barlaghanalary:Esasy barlaghanalaradamlara, haýwanlara, ösümliklere ýa-da daşky gurşawa ortaça ýa-da bolup biljek howplary ýüze çykarýan patogen faktorlar üçin amatly, sagdyn ululara, haýwanlara we daşky gurşawa çynlakaý zyýan bermez we täsirli öňüni alyş we bejeriş çäreleri bolar.

P2 laboratoriýasy biologiki barlaghananyň howpsuzlyk derejesiniň klassifikasiýasydyr.Häzirki wagtda dürli görnüşli barlaghanalarda P2 laboratoriýasy iň köp ulanylýan biologiki howpsuzlyk barlaghanasydyr, reýtingi P1, P2, P3 we P4.Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (patogen) we ýokançlygyň howply derejesine görä, dört görnüşe ýokanç mikroorganizmleriň bölünişi.Enjamlaryň we tehnologiýalaryň ýagdaýyna görä biologiki barlaghana hem 4-e bölünýär (köplenç P1, P2, P3, P4 barlaghanasy diýilýär).1-nji dereje iň pes, 4-nji dereje iň ýokary dereje.

微 信 图片 _20211007104835

Gurnama talaplary:

1. P2 barlaghanasy üçin iň az gurnama meýdany 6 .0 * 4.2 * 3,4 m (L * W * H).
2. Pol 5mm / 2m-den az üýtgeşik bolmaly.
3. Saýtyň deslapky taýýarlyklary şulary öz içine almalydyr:
1) 220 V / 110V, 50Hz, 20KW üçin sim.
2) Suw we zeýkeşler üçin sanitar-tehniki baglanyşyklar.
3) Tor we telefon simleri üçin birikmeler.

P2 barlaghanasy
微 信 图片 _20211007105950

BSL-2 laboratoriýasynda aşakdaky şertler bolmaly:

Gapylar
Gulplanan we ygtybarly gapylar çäklendirilen ýerleri bolan desgalar üçin oturdylmalydyr.

Köpçülik
Jemgyýetçilik ýerlerinden uzakda täze barlaghanalary ýerleşdirmäge üns bermeli.

Suwa batmak
Her bir barlaghanada el ýuwmak üçin legen bar.

Arassalamak
Laboratoriýa aňsatlyk bilen arassalanmagy üçin döredildi.Laboratoriýalarda haly we haly önümleri ýerliksiz.

Oturgyçlar
Oturgyçlaryň üstleri suwa garşy we orta ýylylyga we iş ýüzlerini we enjamlaryny hapalamak üçin ulanylýan organiki erginlere, kislotalara, aşgarlara we himiki serişdelere çydamly.

Laboratoriýa mebelleri
Laboratoriýa mebelleri garaşylýan ýüklemäni we ulanmagy goldamaga ukyply.Arassalamak üçin oturgyçlaryň, şkaflaryň we enjamlaryň arasyndaky boşluklar bar.Laboratoriýa işinde ulanylýan oturgyçlar we beýleki mebeller aňsat hapalanyp bilýän mata däl material bilen örtülmelidir.

Biologiki howpsuzlyk şkaflary
Biologiki howpsuzlyk şkaflary, otagyň howa üpjünçiliginiň we tükeniksiz howanyň üýtgemegi, saklamak parametrleriniň daşynda işlemegine sebäp bolmaz ýaly gurulmalydyr.BSC-leriň gapydan, açylyp bilinýän penjirelerden, agyr syýahat edilýän laboratoriýa ýerlerinden we beýleki zyýanly enjamlardan uzakda ýerleşiň, BSC-iň howa akymynyň parametrlerini saklamak üçin.

Göz ýuwulýan stansiýa
Göz ýuwýan stansiýa elýeterli.

Yşyklandyryş
Yşyklandyryş, görüşe päsgel berip biljek şöhlelenmelerden we şöhlelerden gaça durup, ähli işler üçin ýeterlikdir.

Howa üpjünçiligi
Howa çalşygynyň talaplary ýok.Şeýle-de bolsa, täze desgalary meýilleşdirmek, laboratoriýanyň daşyndaky boşluklara aýlanmazdan içerki howa akymyny üpjün edýän mehaniki howa çalşygy ulgamlaryny göz öňünde tutmalydyr.Laboratoriýada daşky görnüşi açyk penjireler bar bolsa, çybyn ekranlar bilen üpjün edilendir.