Dermanhana damar garyndy hyzmaty (PIVAS)

FARMAKI INA GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ HYZMATY (PIVAS)

PIVAS, damar suwuklygynyň konfigurasiýasynyň bejeriş otagynyň açyk gurşawynda ýaýramagynyň asyl ýagdaýyny üýtgetdi.PIVA bilen, konfigurasiýa, doly tehniki işgärler tarapyndan 10,000 synp howa şertlerinde 100-nji synp platformasynda dowam etdirilip, lukmanlaryň ajaýyp ussatlygy we neşe netijeliligi bir wagtyň özünde iň ýokary derejä ýeter.

Sebit bölünişi

Arassaçylyk derejesine görä, ony arassa meýdança, kömekçi iş meýdanyna we ýaşaýyş meýdanyna bölmek mümkin.

1. Arassa meýdan: Birinji geýinmek, ikinji geýinmek we ýerleşdiriş operasiýa otagy

Levelüz derejeli arassa meýdan: laminar akym konsoly, 10,000 derejeli arassa meýdan, ikinji derejeli geýim otagy, umumy lukmançylyk birleşýän otag, howply derman birleşme otagy

100,000 synp arassa meýdany: geýim otagy, arassa ýuwulýan otag

Dolandyryş meýdany: partiýanyň çap edilýän ýerini, derman ýerleşdirýän ýerini, taýýar önümi barlamak we gaplaýyş meýdançasyny gözden geçirmek

Umumy ýerler: umumy geýim otaglary, ofisler, mejlisler otaglary, ikinji dermanhanalar, paýlanyş garaşylýan ýerler, kondisionerli maşyn otaglary, material otaglary we ş.m.

2. Kömekçi iş meýdany: dermanlary we fiziki-himiýa bölümlerini saklamak, reseptleri çap etmek, dermanlary taýýarlamak, taýýar önümi barlamak, gaplamak we adaty geýinmek ýaly degişli funksional otaglary öz içine alýar.

3. livingaşaýyş meýdany zal, duş otagy we hajathana.

Funksiýa bölünişi

Iş gutusyna görä, ony derman ammaryna, derman saklanýan ýere, taýýarlyk meýdançasyna, taýýar önümi barlamak meýdançasyna, önümiň gaplanyş we paýlanyş meýdançasyna we ofis meýdanyna bölmek bolar.

Esasy wezipe we meýdan,

Derman ammary, jadyly derman otagy, taýýarlyk otagy, geýim otagy, umumy derman taýýarlaýyş otagy, antibiotik taýýarlaýyş otagy, sitotoksiki derman taýýarlaýyş otagy, ýokumly derman taýýarlaýyş otagy, taýýar önüm otagy, neşe dolanyşygy kitaphanasy, material otagy, kompýuter otagy, sanitariýa ammary , ofis we ş.m. Her meýdanyň (otagyň) meýdany hakyky iş ýüküne görä kesgitlenmeli.

Aşakda Hytaýda gurnamagymyzyň mysaly.Üçünji derejeli hassahananyň köp taslamasy hem biz tarapyndan dizaýn edildi we öndürildi.

pivas
实际 案例
案例 2