Arassalamak taslamasy

Wideo giriş:

Lukmançylyk arassalaýyş in engineeringenerçilik taslamalary, bu epidemiýa gözden geçirilenden soň, Hytaýyň lukmançylyk we saglygy goraýyş edaralary we epidemiýanyň öňüni alyş we gözegçilik ulgamlarynda henizem aç-açan kemçilikler bar we lukmançylyk arassalaýyş in engineeringenerçiliginiň ähmiýeti hem bellendi.Olaryň arasynda lukmançylyk arassalaýyş in engineeringenerligi esasan biosfera barlaghanalarydyr.Ylym, arassa operasiýa otagy, ICU garrylar otagy, gyzzyrma klinikasy, negatiw basyş bölümi, dezinfeksiýa üpjünçiligi merkezi, GMP ussahanasy we ş.m. Biosfera barlaghanasy esasan howa çalşygynyň gözegçiligi arkaly hapalanan ýere, ýarym hapalanan ýere, arassa ýere bölünýär. ulgamy, daşky gurşawy we adam bedenini goramakda rol oýnaýan laboratoriýanyň içindäki negatiw basyşyň ýagdaýy.Bu gün biosfera barlaghanasynda wekilçilikli PCR barlaghanasyny hödürleýäris.PCR barlaghanasy bütin durmuş ylymlary pudagynda PCR tehnologiýasyny ulanýar.Örän ösen.Laboratoriýa ähli dizaýn döwründe her sebitiň garaşsyzlygyny talap edýär, ýeliň ugruna üns berýär, çäreleri ýerli şertlere uýgunlaşdyrýar we iş standartlaryna laýyk gelýär.Laboratoriýanyň içerki meýilnamasy üçin reagent saklanylýan we taýýarlanylýan ýerler, adaty taýýarlyk meýdançalary we güýçlendirme reaksiýa garyndysynyň konfigurasiýasy we giňelmegi bar.Meýdany köpeltmek, güýçlendirmek reaksiýa derňew meýdany, dürli iş ýerlerinde enjamlary we zatlary garyşdyrmazlyk üçin her iş meýdanynda aç-açan bellikler dörediň we her iş meýdanyna girýän adamlar we zatlar biologiki gorag in engineeringenerçiligini güýçlendirmek üçin bir ugurda berk alnyp barylmalydyr.Diňe bu däl, PCR laboratoriýasy işgärleri we laboratoriýa howpsuzlygyny goramak üçin arassa iş oturgyçlary we biologiki howpsuzlyk şkaflary bilen enjamlaşdyrylandyr.BOKE Gurluşyk, müşderi merkezi hyzmat düşünjesine esaslanýar we müşderilere berk ussatlyk we açyk dolandyryş mehanizmleri bilen meýilnamalaşdyrmagy üpjün edýär., Bir bitewi arassalaýyş in engineeringenerçilik hyzmatlarynyň dizaýny we gurluşygy.

 

Indi bolsa Şandong uniwersitetiniň Qilu hassahanasy, Şandong welaýat Kianfoshan hassahanasy, Şandong welaýat hassahanasy, Şandong ilkinji lukmançylyk uniwersitetiniň ikinji şahamçasy hassahanasy, Şandong torak radiologiýa hassahanasy, Binzhou şäheri Halk hassahanasy ýaly köp hassahanalar we edaralar biosfera howpsuzlygyny in engineeringenerçilik taýdan üpjün edýär. müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazanan laboratoriýalar.Geljekde BOKE Gurluşyk saglygyňyzy goramak we geljegi açmak üçin siziň bilen işleşer.

OLABO, Arassa operasiýa otagynyň, ICU, P2 / PCR / AIW barlaghanalarynyň, PIVAS we arassalaýyş in engineeringenerçiliginiň, şeýle hem arassalaýyş enjamlary, arassalaýyş in Engineeringenerçiligi, kondisioner ulgamyny arassalamak we ýöriteleşdirilen toplumlaýyn iş guramasy dizaýn we gurluşyk boýunça öňdebaryjy hünärmen. Arassa otaglar üçin ýörite önümler, dizaýn, önümçilik, gurnama we işe girizmek we gözden geçiriş tizliginden bir duralga hyzmatyny hödürleýär.Ökde hünärli dolandyryş topary, ýokary derejeli R&D tehnikleri bilen.Exellet gurluşyk topary, OLABO bütin dünýäde işewürligi ösdürdi.

"Hil boýunça ýaşamak. Tehnologiýany ösdürmek we" Maket bilen dolandyrylýan we hyzmat ediş usuly "atly işewürlik synaglaryndan soň .OLABO ulanyjylara giň, dürli we giň hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär.

arassalamak

Hyzmatlarymyz

Arassa operasiýa teatry we reanimasiýa bölümi (ICU) üçin professional dizaýn we meýilnama

Arassa operasiýa teatrynyň dizaýny we gurluşygy

Reanimasiýa bölümi (ICU) dizaýn we gurluşyk

Professional laboratoriýa dizaýny we meýilnamasy

(P2, P3, PCR, AIW, diş, köpeliş merkezi, kliniki barlaghana, radiologiýa bölümi we ş.m.)

Professional laboratoriýa dizaýny we tehniki maslahat

Professional laboratoriýa dizaýny we gurluşygy

Wena damarlaryny paýlaýyş merkeziniň dizaýny we meýilnamasy

Wena damarlaryny paýlaýyş merkeziniň umumy düzüliş çyzgysy

Wena damarlaryny paýlaýyş merkezi dizaýny amala aşyrýar