Sowadyjy ammar

Kompozit sowadyjy saklamagyň aýratynlyklary

saklamak

1. Täze materiallar:

Poslamaýan polat plitalar, reňkli polat plitalar we nagyşly alýumin plitalar, sowadylan ammaryň diwar panellerini we gaty poliuretan köpügi izolýasiýa üçin ulanylýar.Birleşdirilen diwar panelinde ýeňil agram, ýokary intensiwlik, gowy ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi, poslama garşylyk we güjük geçirmeýän aýratynlyklar bar, şeýle hem toksinsiz we çygsyz.Bu görnüşli diwar paneli pes temperaturada has netijeli işleýär.

2. Energiýany tygşytlaýan izolýasiýa:

Ammarda gowy ýylylyk izolýasiýa pefomany bar.Tempenturer çaltlyk bilen gaçýar we uzak wagtlap saklaýar.Beýleki sowadyjy ammarlar bilen deňeşdirilende 30% - 40% energiýa tygşytlap biler.

3. Seriýa toplumlary:

Enjamlar bar: Diwar panelleri hünär taýdan öndürilýär.Dürli wariantlar bar we çalşylýar.Panelleriň dürli kombinasiýalary, müşderilere otaglarynyň giňişliginden doly peýdalanmaga mümkinçilik berýän dürli ululykdaky we görnüşli sowuk ammarlary has köp saýlaýar.Indi term iki esasy görnüş: ýapyk we açyk sowuk ammar.

Müşderiler bir otag, iki otagly, otagly we köp otagly amatly otaglary saýlap bilerler.Sowuk howa paýlanyşynyň iki görnüşi: howa sowadyjy we toparlaýyn gaz turbalary sowadyjy.Suw ýetmezçiligi üçin zerur bolsa howa sowadyjy kom-pressor üpjün edilýär.

4. Easyeňil sökmek:

Diwar panelleri içerki oturdylan bölekler bilen birleşdirilip, aňsatlyk bilen sökülip we daşalyp bilner.Komponentleri ýygnamak we kompesit sowadyjy ammary doldurmak üçin az wagt gerek.Jemi ýygnamak wagty adaty sowuk ammaryň diňe 1/20 ýa-da 1/30.Kiçijik orta ölçegli 3-5 günüň içinde eltip bolýar.Yzky trans-portasiýa bilen hereket etmek ýa-da uzak ýer üçin amatly çözgüt.

5. Arza:

1. Çalt doňdurylan iýmitleri gaýtadan işlemek we sowuk saklamak.

2. annyllyk soýmak we gaýtadan işleýän zawod.

3. Azyk gaýtadan işleýän zawodlar.

4. oorapyk ýygnanan sowadyjy ammar.

5. Tohum ammary.

6. Biologiki we derman önümleri.

7. Gündelik önümleri saklamak

8. Sowadyjy tirkegleriň sowuk gapy